На 31 март (сряда) 2021 г. от 9:00 ч. чрез видео-конферетна връзка (онлайн) ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан при следния проект на дневен ред:

1. Предложение за решение относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Чирпан.
2. Предложение за решение относно: Промяна на предназначение на общински земеделски територии с характеристики на гора, с цел устройването им като горски територии. + Приложение 1
3. Предложение за решение относно: Приемане на пазарна оценка за продажба на недвижим имот – общинска собственост в гр. Чирпан, включен в Програмата на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2021 год.
4. Предложение за решение относно: Приемане на пазарна оценка за продажба на недвижим имот – общинска собственост в с. Рупките, включен в Програмата на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2021 год.
5. Предложение за решение относно: Приемане на пазарна оценка за продажба на недвижим имот – общинска собственост в с. Могилово, включен в Програмата на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2021 год.
6. Предложение за решение относно: Предоставяне на общинските мери, пасища и ливади.
7. Предложение за решение относно: Приемане на Списък за определяне броя, вида и местонахождението на общинските жилища за 2021 г.
8. Предложение за решение относно: Одобряване на Проект за подробен устройствен план – Парцеларен план извън границите на урбанизираната територия за част от ПИ 81414.147.1686 /имот с проектен идентификатор 81414.147.1693 с площ от 43 кв.м. /по КККР на гр. Чирпан, с цел промяна предназначението от “пасище, мера” в „местен път” във връзка с необходимостта от осигуряване на транспортен достъп до ПИ 81414.147.186, 81414.147.187, 81414.147.188 и 81414.147.189.
9. Предложение за решение относно: Разходване на част от натрупаните средства, представляващи отчисления за депониране на битови отпадъци съгласно чл. 60 от ЗУО, в размер на 88 240.32 лв. (осемдесет и осем хиляди двеста и четиредесет лева и 32 ст.) с включен ДДС., предназначени за биологична рекултивация по проект „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни твърди битови отпадъци на Община Чирпан” Договор № BG16M1OP002-2.010-0022-C01, финансиран по Оперативна програма „Околна среда”, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-2.010 – Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14, собствен принос на Община Чирпан.
10. Предложение за решение относно: Приемане на „Доклад за наблюдение на изпълнението на План за развитие на Община Чирпан за 2020 г. + Доклад 2020
11. Предложение за решение относно: Кандидатстване на Детска градина „Здравец” гр. Чирпан с проект по Мярка 7 към МИГ Чирпан.
12. Предложение за решение относно: Кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ на Народно читалище „Свети Свети Кирил и Методий – 1927” – с. Винарово, община Чирпан, обл. Стара Загора, ЕИК 000804602 с проект „Винониада – традиции и бъдеще” по процедура за подбор на проекти BG06RDNP001-19.450, Мярка 7 „Съхраняване на Местната идентичност, чрез възстановяване и опазване на нематериалното, културното и природното наследство на община Чирпан” Мярка, съответстваща на целите на Регламент 1305/2013 за стимулиране на местното развитие от Стратегия за водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Чирпан”.
13. Предложение за решение относно: Приемане на дарение от „Мидалидаре Винеярдс” ЕООД в полза на Община Чирпан.
14. Предложение за решение относно: Приемане на отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за календарната 2020 година. + Отчет 2020

Питане от Виктор Вълков и Георги Иванов – Общински съветници към Общински съвет – Чирпан

Допълнително внесени точки:

15. Промяна начина на трайно ползване на имоти, находящи се в землищата на селата Зетъово, Целина, Златна ливада, община Чирпан, област Стара Загора от „За селскостопански, горски, ведомствен път “ в „Пасище“
16. Определяне на конкретни правомощия на Кмета на Община Чирпан за управление на имоти, предоставени на Община Чирпан с Решение №235 / 28.01.2021 г. Общински съвет – Чирпан

 

Заседанията на постоянните комисии са както следва:
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ЗАЩИТА ПРАВАТА И ИНТЕРЕСИТЕ НА ДЕЦАТА, МЛАДЕЖТА И СПОРТА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, КУЛТУРА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ – 29.03.2021 г. от 14:00 ч.

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО, ИМОТИ, РЕД И СИГУРНОСТ, ТРАНСПОРТ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ, ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА – 29.03.2021 г. от 14:30 ч.

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ, КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО ПО ЧЛ.72, АЛ.2, Т.3 ОТ ЗПКОНПИИ ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ – 29.03.2021 г. от 15:00 ч.

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ, СТОПАНСКА И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА И УСВОЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОФОНДОВЕ И ВЪНШНИ ИЗТОЧНИЦИ – 29.03.2021 г. от 15:30 ч.

Заседание на Общински съвет – 31.03.2021 г.