На 29 април (четвъртък) 2021 г. от 9:00 ч. чрез видео-конферетна връзка (онлайн) ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан при следния проект на дневен ред:

1. Предложение за решение относно: Актуализация на бюджета на Община Чирпан за 2021 година. + Приложение 1
2. Предложение за решение относно: Допълнение на решение № 246 / 25.02.2021 г. на Общински съвет – Чирпан.
3. Предложение за решение относно Промяна на наемни цени за отдаване под наем на общински обекти, предназначени за производствена и складова дейност.
4. Предложение за решение относно: Допълване на Програмата на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2021 г. с имот в село Воловарово за продажба.
5. Предложение за решение относно: Допълнение на Решение № 261 / 31.03.2021г. за предоставяне на общинските мери, пасища и ливади.
6. Предложение за решение относно: Разрешение за изработване на Проект за изменение на ПУП – План за улична регулация /ПУР/ на улица- тупик с о.т. 1011 ÷ 1012 ÷ 1013 и План за регулация – ПР за УПИ ІII- 298 в кв. 7 по плана на гр. Чирпан, Община Чирпан, Област Стара Загора.
7. Предложение за решение относно: Удължаване срока за предоставяне на интегрирана здравно-социална услуга от общ икономически интерес „Патронажна грижа”, по процедура BG05M9ОP001-6.002 „Патронажна грижа +”, по приоритетна ос 6 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. + Методика
8. Предложение за решение относно: Кандидатстване на Детска градина „Здравец” гр. Чирпан с проект по Мярка 7 към МИГ Чирпан.
9. Предложение за решение относно: Приемане на Общинска стратегия за личностно развитие на деца и ученици в Община Чирпан за 2021 – 2022 г. + Стратегия
10. Предложение за решение относно: Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на деца и ученици в Община Чирпан за 2021 г. + Годишен план
11. Предложение за решение относно: Даване на съгласие и мандат на представителят на Община Чирпан в Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора, да изрази становище „за” / „против” / „въздържал се”.
12. Предложение за решение относно: Отчет за изпълнение на актовете на Общински съвет – Чирпан за периода м. юли 2020 г. – м. декември 2020 г. + Отчет

Допълнително внесени точки:

13. Отмяна на решение № 259 / 31.03.2021 г. на Общински съвет – Чирпан

Заседанията на постоянните комисии са както следва:
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ЗАЩИТА ПРАВАТА И ИНТЕРЕСИТЕ НА ДЕЦАТА, МЛАДЕЖТА И СПОРТА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, КУЛТУРА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ – 29.04.2021 г. от 14:00 ч.

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО, ИМОТИ, РЕД И СИГУРНОСТ, ТРАНСПОРТ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ, ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА – 29.04.2021 г. от 14:30 ч.

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ, КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО ПО ЧЛ.72, АЛ.2, Т.3 ОТ ЗПКОНПИИ ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ – 29.04.2021 г. от 15:00 ч.

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ, СТОПАНСКА И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА И УСВОЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОФОНДОВЕ И ВЪНШНИ ИЗТОЧНИЦИ – 29.04.2021 г. от 15:30 ч.

Заседание на Общински съвет – 29.04.2021 г.