На 18 септември (понеделник) 2023 г. от 9:00 ч. в залата на Община Чирпан ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан при следния проект на дневен ред:

1. Предложение за решение относно: Приемане на отчета на Община Чирпан към 31.12.2022 г. + Доклад
2. Предложение за решение относно: Определяне на средните месечни брутни заплати на едно лице на работещите в общинска администрация и звената, финансирани от общинския бюджет и утвърждаване на месечни лимити за заплати в дейностите, финансирани от общинския бюджет за 2023 г.
3. Предложение за решение относно: Определяне на основните месечни заплати на кметове и кметски наместници, считано от 01.07.2023 г.
4. Предложение за решение относно: Приемане на бюджета на Община Чирпан за 2023 г.
5. Предложение за решение относно: Трансформиране на средства от целевата субсидия за капиталови разходи в трансфер за други целеви разходи на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа за 2023 г. + Приложение
6. Предложение за решение относно: Одобряване на актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за периода 2024-2026 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.
7. Предложение за решение относно: Безвъзмездно прехвърляне в собственост на държавата на общински имот, засегнат от строителството на национален обект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 2”, позиция 5 „Модернизация на железопътен участък Оризово – Михайлово”.
8. Предложение за решение относно: Предварително съгласие за учредяване на сервитут и изработване на ПУП-ПП и план-схеми за обект: „Въздушни електропроводи високо напрежение 110 kV от нова подстанция в поземлен имот с идентификатор 78330.63.13 по КККР на с. Целина, общ. Чирпан до подстанция „Димитровград“ в поземлен имот с идентификатор 21052.1007.78 по КККР на гр. Димитровград, общ. Димитровград“ в полза на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, засягащи имоти от общинския поземлен фонд.
9. Предложение за решение относно: Допълване на Програмата на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2023 г. с имоти в село Рупките за изграждане на фотоволтаична електроцентрала.
10. Предложение за решение относно: Допълване на програмата на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2023 год. с обект за отдаване под наем в с. Яздач, община Чирпан.
11. Предложение за решение относно: Отдаване под наем на общински помещения за здравни дейности на „МБАЛ – Чирпан” ЕООД.
12. Предложение за решение относно: Определяне на пазарна оценка за продажба на поземлен имот в гр. Чирпан, местност „Високата могила” /Ерека/.
13. Предложение за решение относно: Издаване на записи на заповед от Община Чирпан в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаваща авансово плащане и данък добавена стойност (ДДС) към него по административен договор № BG06RDNP001-19.448-0003-C01 от 02.03.2023 г., сключен между Община Чирпан, представлявана от Кмета Ивайло Иванов Крачолов и ДФ „Земеделие” за отпускане на финансова помощ по мярка 7.2. “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за Водено от общностите местно развитие финансирана по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР) от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
14. Предложение за решение относно: Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 81414.123.580 по по КККР на гр.Чирпан, находящ се в м. „Коритарова чешма“, в землището на гр.Чирпан, общ. Чирпан, обл. Стара Загора.
15. Предложение за решение относно: Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 81414.123.581 по по КККР на гр.Чирпан, находящ се в м. „Коритарова чешма“, в землището на гр.Чирпан, общ. Чирпан, обл. Стара Загора.
16. Предложение за решение относно: Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план ПУП-Парцеларен план /ПП/ и План схема към ПУП за урбанизираната територия на гр.Чирпан за обект: „Подземен кабел 20 kV от БКТП 2х2500 kVА – нов в ПИ с идентификатор 81414.123.75 от землището на гр. Чирпан до възлова станция 20 kV „Чирпан” –съществуваща в ПИ с идентификатор 81414.502.3214 по КККР на гр. Чирпан, Община Чирпан“.
17. Предложение за решение относно: Одобряване на Проект за изменение на ПУП – План за улична регулация /ПУР/ на улица- тупик с о.т. 199 а ÷ 199 и улица с о.т. 199 ÷ 198, и План за регулация /ПР/ за УПИ V – „Стопански дейности” в кв. 1 по плана на гр. Чирпан, Община Чирпан, Област Стара Загора.
18. Предложение за решение относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за реда за поставяне на преместваеми обекти за увеселителни, административни, търговски и други обслужващи дейности и за временно обитаване при бедствия на територията на община Чирпан.
19. Предложение за решение относно: Избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на Община Чирпан, кмет на кметство с. Гита, кмет на кметство с. Зетьово, кмет на кметство с. Свобода, кмет на кметство с. Спасово и временно изпълняващи длъжността кметски наместници на с. Малко Тръново, на с. Ценово и на с. Яздач, община Чирпан.
20. Предложение за решение относно: Избор на кандидати за съдебни заседатели от община Чирпан за района на Районен съд – Чирпан за мандат 2024 – 2028 г. + Приложение

Допълнително внесено предложение извън срока:
21. Предложение за решение относно: Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 81414.143.55 по по КККР на гр.Чирпан, находящ се в м. „Кални бани“, в землището на гр.Чирпан, общ. Чирпан, обл. Стара Загора

ПЪРВА ОБЩА КОМИСИЯ ОТ ВСИЧКИ СЪВЕТНИЦИ – 14.09.2023 г. (четвъртък), 09:00 ч., ще се гледат т. 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18 и 20  от проекта за дневен ред плюс извънредното предложение за решение относно „Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 81414.143.55 по по КККР на гр.Чирпан, находящ се в м. „Кални бани“, в землището на гр.Чирпан, общ. Чирпан, обл. Стара Загора”, заявленията за предоставяне на финансово подпомагане за отпускане на стипендии за отличен успех и заявлението за отпускане на финансово подпомагане на лицето Жельо Желев от с. Винарово.

ВТОРА ОБЩА КОМИСИЯ ОТ ВСИЧКИ СЪВЕТНИЦИ – 14.09.2023 г. (четвъртък), 10:00 ч., ще се гледат т. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13 и 19 от проекта за дневен ред.

Заседание на Общински съвет – 18.09.2023 г.
Tagged on: