Уважаеми чирпанлии,
Изминаха 4 години от встъпването ни в длъжност като общински съветници. Чрез нашата фейсбук страница и блог (www.chirpan.org) сме Ви информирали за случващото се в община Чирпан.
Представяме отчет за работата ни през мандат 2019-2023
 
ЗАКОНОДАТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ:
1️⃣ Изготвен Проект за изменение на Наредбата за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове, за по-голяма прозрачност и контрол при изразходването на общинска субсидия на спортните клубове;
2️⃣ Изготвена НОВА Наредба № 15 за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ на физически лица на територията на Община Чирпан, разработена основно с експертизата на Петьо Вълчев. С тази наредба се ограничава порочната практика на Община Чирпан да се предоставят помощи за несоциални нужди (особено от кв.Кирил и Методий-запад);
3️⃣ Изготвена НОВА Наредба № 17 за условията и реда за финансово подпомагане на деца и младежи с изявени дарби и на столетници на територията на Община Чирпан. С тази наредба предоставихме повече възможности за подпомагане на даровитите деца и столетниците;
4️⃣ Изготвена НОВА Процедура за избор на финансова или кредитна институция;
5️⃣ Изготвена НОВА Наредба №10 за условията и реда за провеждане и обсъждане на проекти, които предстои да бъдат финансирани чрез поемане на общински дълг от Община Чирпан
 
 
ПИТАНИЯ към Кмета на Община Чирпан:
Питане от Росен Иванов, Петьо Вълчев и Иван Илиев относно построяването на параклис „Св. Пантелеймон” край с. Стоян Заимово;
Питания от Росен Иванов за събраните такси за ползването на спортната площадка находяща се в двора на бивше ПУ „Стоян Заимов” в гр.Чирпан, ул. „А.П.Стоянов” № 15 и новопостроения тенис корт на градския стадион в Чирпан;
Питане от Росен Иванов за поставените кафе-автомати и вендинг машини в град Чирпан;
Питане от Росен Иванов по Програма за отпускане на еднократна финансова помощ за насърчаване на раждаемостта и отглеждането на деца на територията на община Чирпан през периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г.
Отправени питания до Кмета на Община Чирпан г-н Крачолов за предоставяне на доклад от извършената РЕВИЗИЯ в общината през периода 2015-2019 г. /НЕИЗПЪЛНЕНО ОТ КМЕТА/;
Питане за даренията постъпили в общината;
 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
отправени към Кмета на Община Чирпан и по време на работата на Общински съвет Чирпан:
 
ПРИЕТИ/ИЗПЪЛНЕНИ
Възстановяване на старите чешми в град Чирпан;
Изследване качеството на водата от обществените чешми през 2020 г. в Чирпан;
Предложение за ОТМЯНА на Решение №86/26.03.2020 г. на Общински съвет Чирпан и конкретно т.2 Общински съвет – Чирпан, с което е дадено съгласие Община Чирпан да учреди безвъзмездно право на ползване на Сдружение с нестопанска цел „Клуб по спортен риболов Овчарица” – гр. Раднево, върху следния недвижим имот: сграда – „Битова с тераса”, находяща се в землището на с. Горно ново село, община Братя Даскалови, построена в държавен поземлен имот с идентификатор 16582.125.1, за срок от 10 /десет/ години.;
Предложение за отпускане на финансови средства за изграждане на паметник за загиналите във войните в с.Спасово 5000 лв.;
Закупуване на 2 бр. климатици за МБАЛ Чирпан;
Включени в спортния календар на състезание по ловно-спортна стрелба с финансово подпомагане от 1000 лв. за развитието на този спорт;
Провеждане на изложба за немски овчарки през 2023 г. на градския стадион в Чирпан;
Изграждане на детска площадка в Център за обществена подкрепа Чирпан;
Многократно настояване пред кмета за подравняване на пътя до чешмата Манчов път;
Отваряне на градските тоалетни след като бяха заключени в продължение на месеци;
 
 
НЕПРИЕТИ/НЕИЗПЪЛНЕНИ
Предложение за оповестяване на задължените юридически лица неплащащи данък сгради и такса битови отпадъци в Община Чирпан;
Предложение медицинските сестри в МБАЛ Чирпан да бъдат подпомогнати с еднократни допълнителни възнаграждения от печалбата на болницата за 2020 г. в общ размер на 13450 лв.;
Предложение за разглеждане в Общински съвет на годишните отчети на читалищата от общината съгласно Закона за народните читалища (по Закона за народните читалища това е задължение на кмета и председателя на общинския съвет да внесат отчетите за разглеждане, но в мандат 2019-2023 г. това не се изпълни);
Разширяване на системата за видео наблюдение в селата съвместно с органите на полицията;
Въвеждане на делегирани бюджети за кметствата Зетьово, Гита, Свобода и Спасово;
Асфалтиране и изкърпване с асфалт на уличната мрежа в селата;
Предложение за денонощна охрана на околовръстния път (около гробищата) за да се спре нерегламентираното изхвърляне на отпадъци;
Предложение за поставянето на изкуствени неравности на пътното платно в града (тип „легнал полицай”) за намаляване на скоростта (частично прието за ул.Янко Иванов, неприети за бул.Георги Димитров и ул.Васил Левски);
В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
По наше настояване се прави изследване на сондажа с вода в градския парк в Чирпан (чакаме резултат от пробите)
Разширяване на системата за видео наблюдение в град Чирпан;
Облагородяване на градинката до бившето училище Асен II (алеи, пейки, детска площадка) /в процес на изпълнение, изготвен проект пред Местна инициативна група Чирпан/
 
 
ЯСНО ИЗРАЗЕНИ ПОЗИЦИИ:
ПРОТИВ поемането на дългосрочен общински дълг под формата на заем от банкова институция за заплащане на: 1/ част от дължима сума към Държавен фонд „Земеделие”, представляваща лихва върху просрочени главници по наложени финансови корекции; 2/ Задължение по сключено споразумение с фирма ЩРАБАГ АГ Австрия или към КРАМ ЩРАБАГ ЕВИ МСМ ДЗЗД в размер на 5 000 000 лв. внесен за разглеждане на заседанието на общинския съвет на 29.05.2021 г.
ПРОТИВ приемането на Наредба №7 за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на Община Чирпан т.нар. „зелена зона” и платеното паркиране (твърдо против въвеждането на „зелена зона” на бул.Георги Димитров”)
ПРОТИВ увеличението на данък сгради, данък МПС и такса битови отпадъци за 2021 г.
ПРОТИВ продажбата на общинска земеделска земя
Многократно повдигане на въпроса с несправянето от общината за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци на територията на общината
ПРОТИВ увеличението на възнагражденията на общинските съветници.
ПРОТИВ ограничаването на селскостопанските животни в личния двор на хората в селата (Наредба №21 за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Чирпан)
През мандат 2019-2023 г. проведохме редица срещи с граждани, фирми и институции за запознаване с казуси, техни проблеми и предоставяне на възможности за помощ при решаването им. Участие в множество благотворителни инициативи свързани с културния и спортния живот в общината.
 
В нашата работа през целия мандат сме защитавали винаги интересите на гражданите и Общината, подкрепяли сме само най-добрите решения за град Чирпан и селата.
 
С уважение,
Росен Иванов, Петьо Вълчев, Иван Илиев – общински съветници в Общински съвет Чирпан
Отчет за извършената работа мандат 2019-2023