Постоянни комисии в Общински съвет Чирпан мандат 2015-2019 г.

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ, КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО ПО ЧЛ.72, АЛ.2, Т.3 ОТ ЗПКОНПИИ ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ.

Председател: Костадин Данчев Кабаков с ресор «Правни въпроси»
Зам.-председател: Орхан Кемалов Асанов с ресор «Контрол по изпълнение решенията на общинския съвет»
Зам.-председател: Тодор Петков Иванов с ресор «противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество по чл.72, ал.2, т.3 от ЗПКОНПИ и предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси»

Членове:
1. Васил Георгиев Донев
2. Георги Иванов Иванов
3. Даниела Иванова Драгийска
4. Данко Георгиев Георгиев
5. Божана Димитрова Божилова
6. Росен Василев Иванов
7. Иван Николов Киров

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО, ИМОТИ, РЕД И СИГУРНОСТ, ТРАНСПОРТ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ, ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА.

Председател: Христо Видев Стефанов с ресор «Териториално и селищно устройство, имоти»
Зам.-председател: Николай Стефанов Петков с ресор «Ред и сигурност, транспорт и благоустрояване»
Зам.-председател: Виктор Добринов Вълков с ресор «Опазване на околната среда, земеделие и гори»

Членове:
1. Кунчо Тодоров Рабаджиев
2. Гено Николаев Генов
3. Добринка Янчева Димова
4. Петьо Вълчев Вълчев
5. Иван Генков Илиев
6. Ангел Митев Димитров
7. Стоян Христов Енчев

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ, СТОПАНСКА И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА И УСВОЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОФОНДОВЕ И ВЪНШНИ ИЗТОЧНИЦИ.

Председател: Васил Георгиев Донев с ресор «Бюджет и финанси»
Зам.-председател: Георги Иванов Иванов с ресор «Стопанска и инвестиционна политика»
Зам.-председател: Христо Видев Стефанов с ресор «Усвояване на средства от еврофондове и външни източници»

Членове:
1. Костадин Данчев Кабаков
2. Даниела Иванова Драгийска
3. Данко Георгиев Георгиев
4. Гено Николаев Генов
5. Росен Василев Иванов
6. Орхан Кемалов Асанов
7. Иван Николов Киров

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ЗАЩИТА ПРАВАТА И ИНТЕРЕСИТЕ НА ДЕЦАТА, МЛАДЕЖТА И СПОРТА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, КУЛТУРА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ.

Председател: Тодор Петков Иванов с ресор «Наука, образование, защита правата и интересите на децата, младежта и спорта»
Зам.-председател: Кунчо Тодоров Рабаджиев с ресор «Култура и вероизповедание»
Зам.-председател: Виктор Добринов Вълков с ресор «Здравеопазване и социална политика»

Членове:
1. Николай Стефанов Петков
2. Ангел Митев Димитров
3. Божана Димитрова Божилова
4. Добринка Янчева Димова
5. Петьо Вълчев Вълчев
6. Иван Генков Илиев
7. Стоян Христов Енчев