На 26 юли (вторник) 2022 г. от 9:00 ч. в голямата зала на Община Чирпан ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан при следния проект на дневен ред:

1. Предложение за решение относно: Одобряване на численост на персонала в Къща музей „Пейо К. Яворов”- гр. Чирпан.
2. Предложение за решение относно: Актуализация на бюджета на Община Чирпан за 2022 година.
3. Предложение за решение относно: Разходване на част от месечните обезпечения и отчисления за 2022 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците.
4. Предложение за решение относно: Допълване на програмата на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2022 год. с помещение в бившия битов комбинат в гр. Чирпан за отдаване под наем.
5. Предложение за решение относно: Разрешение за изработване на Проект за изменение на ПУП – План за улична регулация /ПУР/ на улица- тупик с о.т. 266 ÷ 265 ÷ 264 и План за регулация –ПР за УПИ VI – ЗНА „Ангел Пеев” в кв. 7 по плана на гр. Чирпан, Община Чирпан, Област Стара Загора.
6. Предложение за решение относно: Разрешение за изработване на Проект за изменение на ПУП-План за регулация /ПР/ за УПИ V-101 и УПИ VI-102 и План за улична регулация- /ПУР/ за улица с о.т. 31÷30÷29÷11 по Регулационния план на с. Могилово, Община Чирпан, Област Стара Загора, във връзка с постъпило заявление с вх. № УТ-1166/23.06.2022 г. от „БЪЛГАРСКИ СУПЕРМАРКЕТИ” ЕООД, ЕИК 206091172, чрез пълномощник- Павлина Васкова Хубенова-пълн. с рег. № 10261/14.05.2022 год. На нотариус Денчо Недялков, нотариус в район РС Стара Загора с рег. №181 на Нотариалната камара.
7. Предложение за решение относно: Разрешение за изработване на Проект за подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за ПИ № 14920.37.319 и ПИ 14920.37.321 по КККР на с. Гита, община Чирпан.
8. Предложение за решение относно: Разрешение за изработване на Проект за подробен устройствен план – План за регулация /ПР/ за ПИ № 87254.91.27, ПИ № 87254.91.28, ПИ № 87254.91.29 и ПИ № 87254.91.286 по КККР на с. Яздач, Община Чирпан.
9. Предложение за решение относно: Допускане изработване на Проект за подробен устройствен план – План за застрояване на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ за поземлен имот с идентификатор № 30819.100.19 по Кадастралната карта и кадастралния регистър на с. Зетьово, общ. Чирпан, област Стара Загора, като за поземления имот се отреди устройствена зона – Предимно производствена (Пп) – ПИ с ид. 30819.100.19- за складове и фотоволтаична електроцентрала до 3 MW.
10. Предложение за решение относно: Допускане изработване на Проект за подробен устройствен план – План за застрояване на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ за поземлен имот с идентификатор № 30819.99.4 по Кадастралната карта и кадастралния регистър на с. Зетьово, общ. Чирпан, област Стара Загора, като за поземления имот се отреди устройствена зона – Предимно производствена (Пп) – ПИ с ид. 30819.99.4 – за складове и фотоволтаична електроцентрала до 3 MW.
11. Предложение за решение относно: Одобряване на Проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за подземни електропроводи 33 kV и за оптични кабели от фотоволтаични централи в поземлени имоти с идентификатори 30819.47.592, 30819.47.593, 30819.47.594, в землището на с. Зетьово, общ. Чирпан; 31070.1.231, 31070.19.304, 31070.24.309, 31070.60.187 в землището на с. Златна ливада, общ. Чирпан; 78330.67.40, 78330.71.28, 78330.63.15 в землището на с. Целина, общ. Чирпан до подстанция в поземлен имот с идентификатор 78330.63.13 в землището на с. Целина, общ. Чирпан.
12. Предложение за решение относно: Одобряване на План за улична регулация /ПУР/ за улица с о.т. 43-165-164-163-154 и План за регулация /ПР/ за УПИ II-368, III-369, IV-89, V-90, XVIII-91,VI-91, VII-93, VIII-93, IX-84, XVI-84 и XV-84 в кв. 14 и УПИ VI-84, V-84, IV-84, VII-84, III-352, IX-85, VIII-85, II-85 и I-85 кв.15 по плана на с. Малко Тръново, Община Чирпан, Област Стара Загора.
13. Предложение за решение относно: Приемане на Наредба № 18 за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Чирпан и издаване на сертификати клас В. + Проект на Наредба
14. Предложение за решение относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в община Чирпан.
15. Предложение за решение относно: Избор на заместник-председател на Общински съвет – Чирпан
16. Предложение за решение относно: Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Окръжен съд – Стара Загора за мандат 2023 – 2027 г.
17. Предложение за решение относно: Съществуване на маломерни и слети паралелки в училищата на територията на община Чирпан и осигуряване на необходимите средства за дофинансирането им за учебната 2022/2023 г.
18. Предложение за решение относно: Ежегодно актуализиране Списъка на средищните детски градини и училища в Община Чирпан.

Допълнително внесени предложения извън срока:
19. Предложение за решение относно: Отмяна на решение № 470 / 30.06.2022 г. на Общински съвет – Чирпан
20. Предложение за решение относно: Поставяне на възпоменателен знак – ХАЧКАР, в двора на къща музей „Пейо К. Яворов“ гр.Чирпан
21. Предложение за решение относно: Даване на съгласие за извършване на компенсаторно озеленяване в територия – общинска собственост в гр. Чирпан

Заседанията на постоянните комисии са както следва:
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ЗАЩИТА ПРАВАТА И ИНТЕРЕСИТЕ НА ДЕЦАТА, МЛАДЕЖТА И СПОРТА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, КУЛТУРА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ – 25.07.2022 г. от 14:00 ч.

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО, ИМОТИ, РЕД И СИГУРНОСТ, ТРАНСПОРТ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ, ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА – 25.07.2022 г. от 14:30 ч.

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ, КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО ПО ЧЛ.72, АЛ.2, Т.3 ОТ ЗПКОНПИИ ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ – 25.07.2022 г. от 15:00 ч.

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ, СТОПАНСКА И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА И УСВОЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОФОНДОВЕ И ВЪНШНИ ИЗТОЧНИЦИ – 25.07.2022 г. от 15:30 ч.

Заседание на Общински съвет – 26.07.2022 г.