На 29 август (понеделник) 2022 г. от 9:00 ч. в голямата зала на Община Чирпан ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан при следния проект на дневен ред:

1. Предложение за решение относно: Утвърждаване на месечни лимити за заплати и определяне на средните месечни брутни заплати на едно лице на работещите в общинска администрация и на работещите в делегираните от държавата дейност „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ДГ” и дейност „Здравен кабинет в детски градини и училища”.
2. Предложение за решение относно: Актуализация на бюджета на Община Чирпан за 2022 година. + Приложение 1
3. Предложение за решение относно: Определяне на пазарна оценка за продажба на част от имот – общинска собственост по реда на Закона за устройство на територията, с цел прилагане на влезнал в сила подробен устройствен план в с. Яздач.
4. Предложение за решение относно: Разрешение за изработване на Проект за изменение на ПУП-План за регулация /ПР/ за УПИ I-192, кв.16 и План за улична регулация- /ПУР/ за улица с о.т. 27-28-29-30 по Регулационния план на с. Могилово, Община Чирпан, Област Стара Загора, във връзка с постъпило заявление с вх. № УТ-1275/12.07.2022 г. от Станислав Сотиров Лафазанов.
5. Предложение за решение относно: Даване на съгласие и мандат на представителят на Община Чирпан в Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора, да изрази становище „за” / „против” / „въздържал се” на извънредното неприсъствено заседание на ОС на Асоциацията по ВиК – Стара Загора на 11 октомври 2022 г. + Обосновка + Проект на бюджет 2023

Допълнително внесени предложения извън срока:

6. Предложение за решение относно: „Разрешение за изработване на Проект за изменение на ПУП-План за регулация /ПР/ за УПИ VIII-185, кв.22 и План за улична регулация- /ПУР/ за улица с о.т. 86÷114 по Регулационния план на с. Средно градище, Община Чирпан, Област Стара Загора, във връзка с постъпило заявление с вх. № УТ-1495/22.08.2022 г. от Иван Гочев Гочев”

7. Предложение за решение относно: Изменение на Решение № 461 / 30.06.2022 г. на Общински съвет – Чирпан

8. Предложение за решение относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 за условията и реда за отпускане на финансово подпомагане на деца и младежи с изявени дарби и на столетници на територията на община Чирпан

9. Предложение за решение относно: Приемане на Наредба № 19 за управление и разпореждане с общински спортни обекти и за финансово подпомагане на спортната дейност на територията на община Чирпан + Проект на Наредба

Заседанията на постоянните комисии са както следва:
Една обща комисия на 26.08.2022 г. от 14:00 ч.

Заседание на Общински съвет – 29.08.2022 г.