На 30 юни (четвъртък) 2022 г. от 9:00 ч. в голямата зала на Община Чирпан ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан при следния проект на дневен ред:

1. Предложение за решение относно: Актуализация на бюджета на Община Чирпан за 2022 г.
2. Предложение за решение относно: Безвъзмездно придобиване на имот в собственост на Община Чирпан чрез дарение.
3. Предложение за решение относно: Обявяване на помещения за частна общинска собственост в сградата на кметството на с. Средно градище и предоставяне на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Чирпан”.
4. Предложение за решение относно: Предоставяне на предварително съгласие за учредяване на право на строеж върху общински поземлени имоти за построяване на фотоволтаична електроцентрала на „Сол Кепитъл“ ООД – гр. Смолян. + Предварителен договор
5. Предложение за решение относно: Предоставяне на предварително съгласие за учредяване на право на строеж върху общински поземлени имоти за построяване на фотоволтаична електроцентрала на „Хюман Хабитат“ ЕООД – гр. Смолян.
6. Предложение за решение относно: Изваждане на недвижими имоти от ДМА на „Обредни дейности -Чирпан” ЕООД и предаването им за управление на Кмета на Община Чирпан.
7. Предложение за решение относно: Допълване на програмата на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2022 год. с имот за отдаване под наем на територията на гробищния парк в гр. Чирпан.
8. Предложение за решение относно: Допълване на програмата на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2022 год. с общински обекти за отдаване под наем, находящи се в гр. Чирпан.
9. Предложение за решение относно: Определяне на пазарна оценка за продажба на част от имот – общинска собственост по реда на Закона за устройство на територията, с цел прилагане на влезнал в сила подробен устройствен план в с. Могилово.
10. Предложение за решение относно: Определяне на пазарна оценка за продажба на част от имот – общинска собственост по реда на Закона за устройство на територията, с цел прилагане на влезнал в сила подробен устройствен план в с. Изворово.
11. Предложение за решение относно: Определяне на пазарна оценка за продажба на недвижим имот, включен в Програмата на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2022 год.
12. Предложение за решение относно: Предоставяне на Спортен комплекс – Градски стадион за нуждите на Сдружение с нестопанска цел „Футболен клуб Чирпан 1929”.
13. Предложение относно: Приемане на декларация относно членството на Република Северна Македония в Европейския съюз.

Извънредно предложение внесено извън срока:
14. Предложение за решение относно: Вземане на решение за отпускане на заем от Централния бюджет за рефинансиране на непогасения размер от временен безлихвен заем от Централния бюджет на Република България.

Заседанията на постоянните комисии са както следва:
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ЗАЩИТА ПРАВАТА И ИНТЕРЕСИТЕ НА ДЕЦАТА, МЛАДЕЖТА И СПОРТА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, КУЛТУРА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ – 29.06.2022 г. от 14:00 ч.

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО, ИМОТИ, РЕД И СИГУРНОСТ, ТРАНСПОРТ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ, ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА – 29.06.2022 г. от 14:30 ч.

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ, КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО ПО ЧЛ.72, АЛ.2, Т.3 ОТ ЗПКОНПИИ ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ – 29.06.2022 г. от 15:00 ч.

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ, СТОПАНСКА И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА И УСВОЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОФОНДОВЕ И ВЪНШНИ ИЗТОЧНИЦИ – 29.06.2022 г. от 15:30 ч.

Заседание на Общински съвет – 30.06.2022 г.