На 28 януари (четвъртък) 2021 г. от 9:00 ч. чрез видео-конферетна връзка (онлайн) ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан при следния проект на дневен ред:

1. Предложение за решение относно: Определяне на численост на персонала, средните месечни брутни заплати на едно лице на работещите в общинска администрация и звената, финансирани от общинския бюджет и утвърждаване на месечни лимити за заплати в дейностите, финансирани от общинския бюджет за 2021 годинa.
2. Предложение за решение относно: Определяне на основните месечни заплати на кметове и кметски наместници , считано от 01.01.2021 г.
3. Предложение за решение относно: Изменение на решение № 226 / 22.12.2020 г. на Общински съвет – Чирпан.
4. Предложение за решение относно: Приемане на Програма на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2021 г. + Програма 2021 + Приложение 1 + Приложение 2 + Приложение 3
5. Предложение за решение относно: Приемане на пазарна оценка за продажба на недвижим имот – общинска собственост в гр. Чирпан, включен в Програмата на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2021 год.
6. Предложение за решение относно: Приемане на пазарна оценка за продажба на недвижим имот – общинска собственост в с. Рупките, включен в Програмата на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2021 год.
7. Предложение за решение относно: Приемане на пазарна оценка за продажба на недвижим имот – общинска собственост в с. Свобода, включен в Програмата на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2021 год.
8. Предложение за решение относно: Изваждане на недвижими имоти от ДМА на „Обредни дейности – Чирпан” ЕООД и предаването им за управление на Кмета на Община Чирпан. + Приложение
9. Предложение за решение относно: Допускане изработване на Проект за подробен устройствен план – Парцеларен план за обект: „Газопроводно отклонение извън границите на урбанизираната територия на гр. Чирпан, общ. Чирпан, област Стара Загора – за захранване на ПИ с ид. № 81414.172.384”, преминаващо през поземлени имоти с идентификатори: 81414.142.190, 81414.142.767 по Кадастралната карта на град Чирпан, област Стара Загора, на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ.
10. Предложение за решение относно: Разрешение за изработване на Проект за подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за ПИ № 21049.62.18, ПИ № 21049.62.19 и ПИ № 21049.62.20 по КККР на с. Димитриево, община Чирпан, на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ.
11. Предложение за решение относно: Приемане на решение за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа+ ” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г.
12. Предложение за решение относно: Създаване на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, държавно-делегирана дейност.
13. Предложение за решение относно: Откриване на кампания за набиране на средства за придобиване в общинска собственост на поземлен имот с № 81414.502.2015 по КК на град Чирпан, включващ къща – недвижимо културно наследство от местно значение, обитавана от Георги Попгеоргиев Данчов – Зографина.
14. Предложение за решение относно: Приемане на инвестиции, извършени от ВиК оператора през 2020 г., като част от задължителните такива, поети при сключване на договора с Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора.
15. Предложение за решение относно: Изменение на решение № 167 / 27.08.2020 г. на Общински съвет – Чирпан във връзка с избор на общински съветници за членове на комисията, разпределяща средствата от общинския бюджет за подпомагане дейността на спортните клубове в община Чирпан за мандат 2019 – 2023 г.

Заседанията на постоянните комисии са както следва:
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ЗАЩИТА ПРАВАТА И ИНТЕРЕСИТЕ НА ДЕЦАТА, МЛАДЕЖТА И СПОРТА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, КУЛТУРА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ – 25.01.2021 г. от 14:30 ч.

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО, ИМОТИ, РЕД И СИГУРНОСТ, ТРАНСПОРТ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ, ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА – 25.01.2021 г. от 15:00 ч.

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ, КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО ПО ЧЛ.72, АЛ.2, Т.3 ОТ ЗПКОНПИИ ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ – 25.01.2021 г. от 15:30 ч.

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ, СТОПАНСКА И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА И УСВОЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОФОНДОВЕ И ВЪНШНИ ИЗТОЧНИЦИ – 25.01.2021 г. от 16:00 ч.

Заседание на Общински съвет – 28.01.2021 г.