Със Заповед № РД – 06 – 454 / 03.06.2020 г. на основание чл. 90, ал. 2 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 217, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование на Началника на РУО Стара Загора е обявен конкурс за заемане на длъжността „директор” на следните училища на територията на община Чирпан:

1) Професионална гимназия по селско стопанство гр. Чирпан;

2) Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Чирпан

Изисквания към кандидата за заемане на длъжността:

📄Да е български гражданин, гражданин на друга държава, членка на Европейския съюз или на друга държава страна по междудържавна спогодба, продължително пребиваващ в страната чужд гражданин, при получено съгласие или дългосрочно и постоянно пребиваващ в страната чужд гражданин.

📄 Да не е поставен под запрещение.

📄 Да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията.

📄 Да не е лишен от правото да упражнява професията.

📄 Да не страда от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата и учениците, определени с Наредба № 4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжност на педагогически специалист.

📄 Да не му е налагано дисциплинарно наказание „уволнение“ по чл. 188, т. 3 от КТ и трудовото правоотношение да не е било прекратявано на основание чл. 330, ал. 2, т. 6 от КТ или на основание чл. 328, ал. 1, т. 5 от КТ в едногодишен срок преди подаването на документите за конкурса, освен ако уволнението не е отменено като незаконно по надлежния ред.

📄 Да притежава диплома за висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“, съответстваща на професионалното направление съгласно Класификатора на областите на висшето образование и професионалните направления, която да позволява на кандидата да формира норма на преподавателска работа.

📄 Да има не по-малко от 5 години учителски трудов стаж.

Изискването на т. 3 не се прилага за лицата, осъдени по наказателни дела, посочени в чл. 1 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица.

📄 Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът се провежда в три етапа:

1.1. Допускане по документи;

1.2. Писмен изпит-тест за определяне нивото на общите компетентности и основните познания, необходими за заемане на длъжността.

1.3. Интервю.

2) До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.

3) Недопуснатите до конкурс кандидати се уведомяват писмено, като се посочват основанията за недопускането им.

4) Допуснатите до конкурс кандидати се уведомяват писмено за датата, часа на започване и мястото за провеждане на писмения изпит-тест.

Необходими документи за участие в конкурса:

1.Заявление за участие в конкурса до началника на регионалното управление на образованието;

2. Декларация по образец за удостоверяване на обстоятелствата, посочени в раздел II, т. 1 – 6 от заповедта;

3. Документ за самоличност (документът се представя за сверяване на данните и се връща на кандидата);

4. Копия от документи за придобито висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“, съответстваща на професионалното направление съгласно Класификатора на областите на висшето образование и професионалните направления, която да позволява на кандидата да формира норма на преподавателска работа. За лицата, завършили висше образование след 1 януари 2012 г. в български висши училища в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата. За лицата придобили образование в чужбина и документът за признаване на висше образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

5. Копия от документи, удостоверяващи изискуемия учителски стаж – трудова книжка, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ изискуемия трудов стаж;

6. Карта за предварителен медицински преглед (когато са изтекли повече от три месеца от последното прекратяване на трудовото/служебното правоотношение на кандидата);

7. Документ, удостоверяващ липсата на заболяванията по чл. 2 от Наредба № 4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжност на педагогически специалист (оригинал);

8. Други документи: за учителска правоспособност, за професионално-квалификационна степен; за други допълнителни квалификации по преценка на кандидата (копие/я).

При подаването на документите се представят и оригиналите за сравняване.

Копията от представените документи следва да са ясни и четливи.

Копията от документите, удостоверяващи трудовия стаж, следва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в Регионалното управление на образованието – Стара Загора.

На кандидатите или на пълномощниците им се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

Срок и място за подаване на документите:

Документите се подават от 11.06.2020 г. до 13.07.2020 г. вкл., от 9,00 до 17,30 часа в Регионално управление на образованието – Стара Загора, адрес: гр. Стара Загора, ул. „Барейро“ № 9, етаж 4, стая № 7. Лице за контакт: Динка Делева – главен специалист – човешки ресурси, тел. 042/621958.

Обявиха конкурс за директори на ПГСС Чирпан и ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ Чирпан