На 30 септември (сряда) 2020 г. от 14:00 ч. в заседателната зала на Община Чирпан ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан при следния проект на дневен ред:

1. Предложение за решение относно: Информация за изпълнение на бюджета на Община Чирпан към 30.06.2020 година. + Приложение 1 + Приложение 2 + Приложение 3 + Приложение 4
2. Предложение за решение относно: Актуализация на бюджета на Община Чирпан за 2020 година. + Приложение 1
3. Предложение за решение относно: Одобряване на актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за периода 2021-2023 година на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности. + Приложение 1 + Приложение 2 + Приложение 3
4. Предложение за решение относно: Предварително съгласие за учредяване на възмездно право на строеж, предварително съгласие за промяна на предназначението и преобразуване на собствеността от публична в частна на поземлени имоти в землищата на с. Зетьово и с. Целина, съгласие за изготвяне на ПУП за инженерно-техническата инфраструктура, във връзка с постъпило инвестиционно намерение от „Елемент Пауър България” ООД.
5. Предложение за решение относно: Допълване на Програмата на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2020 г. с имот в село Ценово.
6. Предложение за решение относно: Приемане на пазарни оценки за продажба на недвижими имоти – общинска собственост, включени в Програмата на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2020 год.
7. Предложение за решение относно: Приемане на пазарнa оценкa за продажба на недвижим имот – общинска собственост, включен в Програмата на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2020 год.
8. Предложение за решение относно: Приемане на решение за продажба на имот, собственост на „Обредни дейности – Чирпан” ЕООД – гр. Чирпан.
9. Предложение за решение относно: Създаване и одобряване на численост на персонала в звено „Гробищен парк” към местна дейност „Обредни домове и зали”.
10. Предложение за решение относно: Приемане на Наредба № 14 за устройството и управлението на гробищните паркове, обредните зали и параклиси в тях на територията на община Чирпан. + Проект на Наредба 14
11. Предложение за решение относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
12. Предложение за решение относно: Актуализация на Общински план за развитие на община Чирпан за периода 2014-2020 г., с цел кандидатстване на Манастир „Свети Атанасий Велики”, Община Чирпан по отворена Подмярка 7.6. от „Програма за развитие на селските райони” (ПРСР) „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата”.
13. Предложение за решение относно: Кандидатстване на Манастир „Свети Атанасий Велики” по отворена Подмярка 7.6. от „Програма за развитие на селските райони” (ПРСР) „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата”.
14. Предложение за решение относно: Приемане на План за интегрирано развитие на Община Чирпан (ПИРО) за периода 2021 – 2027 г. + План 2021-2027 + Протокол + Приложение 2 + Приложение 3
15. Предложение за решение относно: Избор на кандидати за съдебни заседатели от община Чирпан за района на Районен съд – Чирпан за мандат 2020 – 2024 г.
Питане от Даниела Драгийска – Общински съветник към Общински съвет – Чирпан

Допълнителни точки внесени на 28.09.2020 г. по време на заседания на постоянни комисии:

16. Предложение за решение относно: Промяна в договор за наем на общински имот в гр. Чирпан
17. Предложение за решение относно: Изменение на Решение № 136 от Протокол № 11/30.06.2020 година за одобряване на численост на персонала в местна дейност „Други дейности по вътрешна сигурност”

Заседанията на постоянните комисии са както следва:
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ЗАЩИТА ПРАВАТА И ИНТЕРЕСИТЕ НА ДЕЦАТА, МЛАДЕЖТА И СПОРТА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, КУЛТУРА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ – 28.09.2020 г. от 13:00 ч.

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО, ИМОТИ, РЕД И СИГУРНОСТ, ТРАНСПОРТ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ, ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА – 28.09.2020 г. от 13:30 ч.

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ, КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО ПО ЧЛ.72, АЛ.2, Т.3 ОТ ЗПКОНПИИ ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ – 28.09.2020 г. от 14:30 ч.

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ, СТОПАНСКА И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА И УСВОЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОФОНДОВЕ И ВЪНШНИ ИЗТОЧНИЦИ – 28.09.2020 г. от 15:30 ч.

Заседание на Общински съвет – 30.09.2020 г.