На 27 август (четвъртък) 2020 г. от 14:00 ч. в заседателната зала на Община Чирпан ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан при следния проект на дневен ред:

1. Предложение за решение относно: Избор на председател и заместник-председател на постоянни комисии към Общински съвет – Чирпан.
2. Предложение за решение относно: Определяне на средните месечни брутни заплати на едно лице на работещите в делегираните от държавата дейности от функции „Здравеопазване” и „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” и утвърждаване на месечни лимити за заплати в дейностите, считано от 01.08.2020г.
3. Предложение за решение относно: Приемане на отчета на Община Чирпан към 31.12.2019 година. + Приложение 1 + Приложение 2 + Приложение 3 + Приложение 4 + Приложение 5 + Приложение 6 + Доклад
4. Предложение за решение относно: Актуализация на бюджета на Община Чирпан за 2020 година.
5. Предложение за решение относно: Допълване на Програмата на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2020 г. с имоти в град Чирпан.
6. Предложение за решение относно: Приемане на пазарна оценка за продажба на недвижим имот – общинска собственост, включен в Програмата на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2020 год.
7. Предложение за решение относно: Промяна на списъка за определяне броя, вида и местонахождението на общинските жилища за 2020 г.
8. Предложение за решение относно: Разрешение за изработване на Проект за изменение на ПУП – План за улична регулация /ПУР/ на улица с о.т. 166 ÷ 167 ÷ 169 и План за регулация –ПР за УПИ VІII- 3742 “За стопанска дейност”, III-580 “Енергоснабдяване”, IV-3603 и река (имот с идентификатор 81414.502.4103 по КККР) в кв. 45 по плана на гр. Чирпан, Община Чирпан, Област Стара Загора.
9. Предложение за решение относно: Кандидатстване на Община Чирпан по Програма „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища” ( 2020 – 2022 г.).
10. Предложение за решение относно: Допълнение на решение № 29 / 13.12.2019 г. на Общински съвет – Чирпан във връзка с избор на общински съветници за членове на комисията, разпределяща средствата от общинския бюджет за подпомагане дейността на спортните клубове в община Чирпан за мандат 2019 – 2023 г.
11. Предложение за решение относно: Отчет за изпълнение на актовете на Общински съвет – Чирпан за периода м. ноември 2019 г. – м. юни 2020 г. + Отчет

Заседанията на постоянните комисии са както следва:
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ЗАЩИТА ПРАВАТА И ИНТЕРЕСИТЕ НА ДЕЦАТА, МЛАДЕЖТА И СПОРТА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, КУЛТУРА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ – 25.08.2020 г. от 14:00 ч.

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО, ИМОТИ, РЕД И СИГУРНОСТ, ТРАНСПОРТ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ, ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА – 25.08.2020 г. от 14:30 ч.

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ, КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО ПО ЧЛ.72, АЛ.2, Т.3 ОТ ЗПКОНПИИ ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ – 25.08.2020 г. от 15:00 ч.

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ, СТОПАНСКА И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА И УСВОЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОФОНДОВЕ И ВЪНШНИ ИЗТОЧНИЦИ – 25.08.2020 г. от 15:30 ч.

Заседание на Общински съвет – 27.08.2020 г.