На 30 септември (четвъртък) 2021 г. от 9:00 ч. в голямата зала на Община Чирпан ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан при следния проект на дневен ред:

1. Предложение за решение относно: Приемане на отчета на Община Чирпан към 31.12.2020 г. + Капиталови + Доклад + Приложение 1 + Приложение 2 + Приложение 4 + Приложение 5 + Приложение 6 + Протокол от обсъждане
2. Предложение за решение относно: Информация за изпълнение на бюджета на Община Чирпан към 30.06.2021 годинa. + Приложение 1 + Приложение 2 + Приложение 3 + Приложение
3. Предложение за решение относно: Актуализация на бюджета на Община Чирпан за 2021 г. + Приложение
4. Предложение за решение относно: Прекратяване на съсобственост върху имот между община Чирпан и физическо лице чрез продажба на общинската идеална част от имота.
5. Предложение за решение относно: Промяна на Списъка за определяне броя, вида и местонахождението на общинските жилища за 2021 г.
6. Предложение за решение относно Отдаване под наем на общински жилища на пазарен наем.
7. Предложение за решение относно: Изваждане на недвижими имоти от ДМА на „Обредни дейности – Чирпан” ЕООД и предаването им за управление на Кмета на Община Чирпан.
8. Предложение за решение относно: Отмяна на решение № 316 / 29.07.2021 г. на Общински съвет – Чирпан.
9. Предложение за решение относно: Приемане на Наредба № 15 за реда и начина за отпускане на финансова помощ на физически лица на територията на община Чирпан. + Наредба проект
10. Предложение за решение относно: Приемане на Наредба № 16 за реда за учредяване и упражняване правата на Община Чирпан в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала. + Наредба проект + Приложение 1 + Приложение 2
11. Предложение за решение относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета и овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Чирпан.
12. Предложение за решение относно: Удължаване срока на договора за управление на управителя на „ОБРЕДНИ ДЕЙНОСТИ – ЧИРПАН” ЕООД, гр. Чирпан.
13. Предложение за решение относно: Одобряване на Проект за изменение на ПУП – План за улична регулация /ПУР/ на улица – тупик с о.т. 1011 ÷ 1012 ÷ 1013 и План за регулация – ПР за УПИ ІII – 298 в кв. 7 по плана на гр. Чирпан, Община Чирпан, Област Стара Загора.
14. Предложение за решение относно: Разрешение за изработване на Проект за изменение на ПУП – План за улична регулация /ПУР/ на улица с о. т. 47-46-39 и План за регулация /ПР/ за УПИ VII – 176, VI – 176 и V – 175 в кв. 12 по плана на с. Спасово, общ. Чирпан, обл. Стара Загора.
15. Предложение за решение относно: Разрешение за изработване на Проект за изменение на ПУП – План за улична регулация /ПУР/ на улица с о. т. 198-199-200-201-202 и План за регулация /ПР/ за УПИ II – За производствена и складова дейност в кв. 72 по плана на с. Спасово, общ. Чирпан, във връзка с постъпило заявление с вх. № УТ-1410/25.08.2021 г от Димо Илиев Димов с адрес с. Спасово, общ. Чирпан, обл. Стара Загора.

Допълнително внесени предложения извън срока:

16. Предоставяне на предварително съгласие за промяна предназначението, за изработване на подробен устройствен план, за определяне на площадки и трасета и за учредяване на право на строеж по отношение на поземлени имоти от общинския поземлен фонд + Предварителен договор
17. Приемане на пазарна оценка за продажба на недвижим имот – общинска собственост в гр. Чирпан, включен в Програмата на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2021 год. + Пазарна оценка
18. Въвеждане на задължителна предучилищна подготовка за деца, навършили 4-годишна възраст през учебната 2021-2022 г. в община Чирпан.
19. Създаване и наименуване на площад „Никола Манев” + Протокол от обсъждане
20. Създаване на общинска комисия по безопасност на движението по пътищата /ОбщКБДП/

Заседанията на постоянните комисии са както следва:
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ЗАЩИТА ПРАВАТА И ИНТЕРЕСИТЕ НА ДЕЦАТА, МЛАДЕЖТА И СПОРТА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, КУЛТУРА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ  – 29.09.2021 г. от 13:30 ч.

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО, ИМОТИ, РЕД И СИГУРНОСТ, ТРАНСПОРТ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ, ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА – 29.09.2021 г. от 14:00 ч.

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ, КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО ПО ЧЛ.72, АЛ.2, Т.3 ОТ ЗПКОНПИИ ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ –  29.09.2021 г. от 14:30 ч.

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ, СТОПАНСКА И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА И УСВОЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОФОНДОВЕ И ВЪНШНИ ИЗТОЧНИЦИ –  29.09.2021 г. от 15:00 ч.

Заседание на Общински съвет – 30.09.2021 г.