На 31 януари 2022 г. (понеделник) 2022 г. от 9:00 ч. чрез видео-конферентна връзка (онлайн) ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан при следния проект на дневен ред:

1. Предложение за решение относно: Закупуване на Ехографска система за нуждите на „МБАЛ-Чирпан” ЕООД – гр.Чирпан с източник на финансиране, средства по ПМС № 326 от 2021 година.
2. Предложение за решение относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Чирпан.
3. Предложение за решение относно: Приемане на Програма на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2022 г. + Програма 2022 + Приложение 1 + Приложение 2
4. Предложение за решение относно: Предоставяне на общинските мери, пасища и ливади.
5. Предложение за решение относно: Намаляване на месечни наеми за ползване на общински обекти, във връзка с наложени ограничения със заповед на Министерството на здравеопазването за периода 01.12.2021 г. – 31.03.2022 г.
6. Предложение за решение относно: Приемане на инвестиции, извършени от ВиК оператора, за периода от месец ноември 2020 година до месец септември 2021 година, като част от задължителните такива, поети при сключване на договора с Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора.
7. Предложение за решение относно: Издаване на запис на заповед от община Чирпан в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаваща авансово плащане по Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД50 – 155 / 21.10.2016 г., сключено между „МИГ Чирпан”, представлявано от председателя на Управителния съвет Атанаска Николова Тотева, ЕИК: 175872167 и ДФ „Земеделие”, по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на Стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
8. Предложение за решение относно: Разрешение за изработване на Проект за изменение на ПУП – План за улична регулация /ПУР/ на улица с о. т. 47-46-39 и План за регулация /ПР/ за УПИ VII – 176, VI – 176 и V – 175 в кв. 12 по плана на с. Спасово, общ. Чирпан, обл. Стара Загора.
9. Предложение за решение относно: Реализация на Етап 2 – „Ремонт, реконструкция и благоустрояване на улица „Димитър Благоев“ /Ларго/ от ос.т. 658 до ос.т. 677 по плана на гр. Чирпан“ на обект „Реконструкция на участъци от улици „Димитър Благоев” и „Еделвайс” в гр. Чирпан”.
10. Предложение за решение относно: Предоставяне на безплатни погребални услуги.
11. Предложение за решение относно: Изменение на решение № 240 / 28.01.2021 г. на Общински съвет – Чирпан.
12. Предложение за решение относно: Финансово подпомагане на лица, навършили 95-годишна възраст, с постоянен и настоящ адрес на територията на община Чирпан.

Заседанията на постоянните комисии са както следва:
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ЗАЩИТА ПРАВАТА И ИНТЕРЕСИТЕ НА ДЕЦАТА, МЛАДЕЖТА И СПОРТА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, КУЛТУРА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ – 27.01.2022 г. от 14:00 ч.

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО, ИМОТИ, РЕД И СИГУРНОСТ, ТРАНСПОРТ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ, ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА – 27.01.2022 г. от 14:15 ч.

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ, КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО ПО ЧЛ.72, АЛ.2, Т.3 ОТ ЗПКОНПИИ ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ – 27.01.2022 г. от 14:30 ч.

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ, СТОПАНСКА И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА И УСВОЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОФОНДОВЕ И ВЪНШНИ ИЗТОЧНИЦИ – 27.01.2022 г. от 14:45 ч.

Заседание на Общински съвет – 31.01.2022 г.