ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

ОТ ГРУПАТА НА ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА

 

Уважаеми чирпанлии,

Изминаха 2 години от встъпването ни в длъжност като общински съветници. Чрез нашата фейсбук страница и блог (www.chirpan.org) сме Ви информирали за случващото се в община Чирпан.

Представяме отчет за работата ни през 2020 г. и 2021 г.:

ЗАКОНОДАТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ:

 1. Изготвен Проект за изменение на Наредбата за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове от Росен Иванов, за по-голяма прозрачност и контрол при изразходването на общинска субсидия на спортните клубове;
 2. Изготвена НОВА Наредба № 15 за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ на физически лица на територията на Община Чирпан, разработена основно с експертизата на Петьо Вълчев;
 3. Изготвена НОВА Наредба № 17 за условията и реда за финансово подпомагане на деца и младежи с изявени дарби и на столетници на територията на Община Чирпан, разработена основно с експертизата на Петьо Вълчев;
 4. Изготвена НОВА Процедура за избор на финансова или кредитна институция;
 5. Изготвена НОВА Наредба №10 за условията и реда за провеждане и обсъждане на проекти, които предстои да бъдат финансирани чрез поемане на общински дълг от Община Чирпан

ПИТАНИЯ към Кмета на Община Чирпан:

 1. Питане от Росен Иванов, Петьо Вълчев и Иван Илиев относно построяването на параклис „Св. Пантелеймон” край с. Стоян Заимово;
 2. Питане от Росен Иванов за събраните такси за ползването на спортната площадка находяща се в двора на бивше ПУ „Стоян Заимов” в гр.Чирпан, ул. „А.П.Стоянов” № 15 и новопостроения тенис корт на градския стадион в Чирпан;
 3. Питане от Росен Иванов за поставените кафе-автомати и вендинг машини в град Чирпан;
 4. Питане от Росен Иванов по Програма за отпускане на еднократна финансова помощ за насърчаване на раждаемостта и отглеждането на деца на територията на община Чирпан през периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г.
 5. Отправени питания до Кмета на Община Чирпан г-н Крачолов за предоставяне на доклад от извършената РЕВИЗИЯ в общината през периода 2015-2019 г. /към днешна дата неизпълнено от кмета/

 ПРЕДЛОЖЕНИЯ
отправени към Кмета на Община Чирпан и по време на работата на Общински съвет Чирпан:

 • ПРИЕТИ/ИЗПЪЛНЕНИ
 1. Възстановяване на старите чешми в град Чирпан;
 2. Изследване качеството на водата от обществените чешми през 2020 г. в Чирпан;
 3. Предложение за ОТМЯНА на Решение №86/26.03.2020 г. на Общински съвет Чирпан и конкретно т.2 Общински съвет – Чирпан, с което е дадено съгласие Община Чирпан да учреди безвъзмездно право на ползване на Сдружение с нестопанска цел „Клуб по спортен риболов Овчарица” – гр. Раднево, върху следния недвижим имот: сграда – „Битова с тераса”, находяща се в землището на с. Горно ново село, община Братя Даскалови, построена в държавен поземлен имот с идентификатор 16582.125.1, за срок от 10 /десет/ години.;
 4. Предложение за отпускане на финансови средства за изграждане на паметник за загиналите във войните в с.Спасово 5000 лв.;
 5. Закупуване на 2 бр. климатици за МБАЛ Чирпан;
 6. Включени в спортния календар за 2020 г. и 2021 г. на състезание по ловно-спортна стрелба, на киноложка изложба за немски овчарки за 2021 г.;
 7. Изграждане на детска площадка в Център за обществена подкрепа Чирпан /прието, нереализирано към момента/;
 • НЕПРИЕТИ/НЕИЗПЪЛНЕНИ
 1. Предложение за оповестяване на задължените юридически лица неплащащи данък сгради и такса битови отпадъци в Община Чирпан;
 2. Предложение медицинските сестри в МБАЛ Чирпан да бъдат подпомогнати с еднократни допълнителни възнаграждения от печалбата на болницата за 2020 г. в размер на 13450 лв.;
 3. Предложение за разглеждане в Общински съвет на годишните отчети на читалищата от общината съгласно Закона за народните читалища;
 4. Разширяване на системата за видео наблюдение в селата съвместно с органите на полицията;
 5. Въвеждане на делегирани бюджети за кметствата Зетьово, Гита, Свобода и Спасово;
 6. Изграждането на изкуствени неравности по пътното платно т.нар. „легнали полицаи” в град Чирпан по бул.Георги Димитров, ул.Васил Левски;
 7. Ремонт на пътя до чешмата с минерална вода „Манчов дъб”, с използване на фрезован материал от ремонта на АМ Тракия;
 8. Подобряване на водоснабдяването в с.Спасово и с.Средно градище /неизпълнено за с.Спасово/;
 9. Асфалтиране и изкърпване с асфалт на уличната мрежа в селата;

 

В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

 1. Разширяване на системата за видео наблюдение в град Чирпан;
 2. Облагородяване на градинката до бившето училище Асен II (алеи, пейки, детска площадка) /в процес на изпълнение, изготвен проект пред Местна инициативна група Чирпан, чака одобрение/

 

ЯСНО ИЗРАЗЕНИ ПОЗИЦИИ:

 1. ПРОТИВ поемането на дългосрочен общински дълг под формата на заем от банкова институция за заплащане на: 1/ част от дължима сума към Държавен фонд „Земеделие”, представляваща лихва върху просрочени главници по наложени финансови корекции; 2/ Задължение по сключено споразумение с фирма ЩРАБАГ АГ Австрия или към КРАМ ЩРАБАГ ЕВИ МСМ ДЗЗД в размер на 5 000 000 лв.
 2. ПРОТИВ приемането на Наредба №7 за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на Община Чирпан т.нар. „зелена зона” и платеното паркиране
 3. ПРОТИВ увеличението на данък сгради, данък МПС и такса битови отпадъци за 2021 г.
 4. ПРОТИВ продажбата на общинска земеделска земя
 5. Многократно повдигане на въпроса с несправянето от общината за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци на територията на общината

 

През 2020-2021 г. проведохме редица срещи с граждани, фирми и институции за запознаване с казуси, техни проблеми и предоставяне на възможности за помощ при решаването им. Участие в множество благотворителни инициативи свързани с културния и спортния живот в общината.

С уважение,
Росен Иванов, Петьо Вълчев, Иван Илиев – общински съветници в Общински съвет Чирпан

Отчет за извършената работа от общинските съветници от групата на „Движение за промяна“ 2020-2021 г.