На 30 май (вторник) 2023 г. от 9:00 ч. в залата на Община Чирпан ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан при следния проект на дневен ред:

1. Предложение за решение относно: Промяна на характера на собствеността от публична в частна върху общински поземлени имоти.
2. Предложение за решение относно: Допълване на Програмата на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2023 г. с имоти в село Свобода за изграждане на фотоволтаична електроцентрала.
3. Предложение за решение относно: Допълване на Програмата на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2023 г. с имоти в село Рупките за изграждане на фотоволтаична електроцентрала.
4. Предложение за решение относно: Допълване на Програмата на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2023 г. с имот в землището на гр. Чирпан за продажба.
5. Предложение за решение относно: Допълване на Програмата на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2023 год. и определяне на пазарна оценка за продажба на поземлен имот в с. Винарово, община Чирпан.
6. Предложение за решение относно: Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план /ПУП/- Парцеларен план /ПП/ за имот извън границите на урбанизираната територия на землище гр.Чирпан, и Електро- схема за захранване на ПИ с ид. № 81414.33.106 от КККР на гр. Чирпан, област Стара Загора, на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ във връзка с постъпило заявление с вх. № УТ-590/12.04.2023 г. от „БЪДЕЩНОСТ“ АД.
7. Предложение за решение относно: Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план ПУП-ПП за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за обект: Трасе на кабелна линия 20 kV от стълб № 23/4 извод СН „Асен II”, подстанция „Чирпан” в ПИ с идентификатор 81414.40.541 по КККР на гр. Чирпан до сграда ВКП с идентификатор 81414.40.541.1 в същия ПИ, за захранване на стопански сгради в ПИ с идентификатор 81414.502.4305 по КККР на гр. Чирпан, общ. Чирпан.
8. Предложение за решение относно: Одобряване на Проект за изменение на ПУП – План за улична регулация /ПУР/ на улица с о.т. 553 ÷ 552, улица с о.т.553 ÷ 564 и План за регулация –ПР за УПИ ІII- 3641 в кв. 139 по плана на гр. Чирпан, Община Чирпан, Област Стара Загора.
9. Предложение за решение относно: Одобряване на Проект за Подробен устройствен план – парцеларен план извън границите на урбанизираната територия за подземни електропроводи 33 kV и за оптични кабели от подстанция в поземлен имот с идентификатор 78330.63.13 по КККР на с.Целина, Община Чирпан до система за съхранение на енергия в поземлен имот с идентификатор 78330.62.8 по КККР на с.Целина, Община Чирпан.
10. Предложение за решение относно: Приемане на Наредба № 22 за специфични изисквания към облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли на територията на град Чирпан. + Проект на Наредба
11. Предложение за решение относно: Подписване на партньорско споразумение за целите на подготовката и изпълнението на проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда на ул. „П.К.Яворов” № 7, гр. Чирпан”, с който Община Чирпан кандидатства за предоставяне на средства чрез подбор по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I“, с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост.
12. Предложение за решение относно: Подписване на партньорско споразумение за целите на подготовката и изпълнението на проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда на бул. „Георги Димитров” № 54, с който Община Чирпан кандидатства за предоставяне на средства чрез подбор по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I“, с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост.
13. Предложение за решение относно: Подписване на партньорско споразумение за целите на подготовката и изпълнението на проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда на бул. „Георги Димитров” № 56, с който Община Чирпан кандидатства за предоставяне на средства чрез подбор по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I“, с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост.
14. Предложение за решение относно: Подписване на партньорско споразумение за целите на подготовката и изпълнението на проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда на бул. „Георги Димитров” № 65, с който Община Чирпан кандидатства за предоставяне на средства чрез подбор по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I“, с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост.
15. Предложение за решение относно: Приемане на решение за кандидатстване и сключване на Партньорско споразумение със Сдружение на собствениците „Чирпан – Михаил Кочев 3”, гр. Чирпан по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ Eтап I към компонент „Нисковъглеродна икономика“ на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).
16. Предложение за решение относно: Подписване на партньорско споразумение за целите на подготовката и изпълнението на проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда на ул. „Михаил Кочев“ № 23 град Чирпан”, с който Община Чирпан кандидатства за предоставяне на средства чрез подбор по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I“, с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост.
17. Предложение за решение относно: Подписване на партньорско споразумение за целите на подготовката и изпълнението на проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда на ул. „Янко Кочев“ № 9 гр. Чирпан”, с който Община Чирпан кандидатства за предоставяне на средства чрез подбор по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I“, с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост.
18. Предложение за решение относно: Подписване на партньорско споразумение за целите на подготовката и изпълнението на проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда в ж.к. „Младост” блок 3, гр. Чирпан”, с който Община Чирпан кандидатства за предоставяне на средства чрез подбор по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I“, с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост.
19. Предложение за решение относно: Постъпил въпрос във връзка с кандидатстване на Средно училище „Пейо Крачолов Яворов“ град Чирпан по Процедура за предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда“ за получаване на средства за изпълнение на инвестиции от крайни получатели по Механизма за възстановяване и устойчивост, финансирана по Компонент 1 „Образование и умения“, Инвестиция 2 (C1.I2) „Модернизация на образователна инфраструктура“ от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).
20. Предложение за решение относно: Постъпил въпрос във връзка с кандидатстване на Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий” град Чирпан по Процедура за предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда“ за получаване на средства за изпълнение на инвестиции от крайни получатели по Механизма за възстановяване и устойчивост, финансирана по Компонент 1 „Образование и умения“, Инвестиция 2 (C1.I2) „Модернизация на образователна инфраструктура“ от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).
21. Предложение за решение относно: Приемане на годишния счетоводен отчет на търговско дружество със 100% общинско участие „Обредни дейности – Чирпан” ЕООД за 2022 г.
22. Предложение за решение относно: Приемане на годишния счетоводен отчет на търговско дружество със 100% общинско участие „Многопрофилна болница за активно лечение – Чирпан” ЕООД за 2022 г.
23. Предложение за решение относно: Приемане на годишния счетоводен отчет на търговско дружество със 100% общинско участие Медицински център „Д-р Н. Тошев – Чирпан” ЕООД, гр.Чирпан за 2022 г.
24. Предложение за решение относно: Избор на управител на търговско дружество със 100% общинско участие „Медицински център д-р Николай Тошев – Чирпан” ЕООД.
25. Предложение за решение относно: Ползване на дървесина от горските територии – собственост на Община Чирпан, в обхвата на ТП ДГС – Чирпан през 2023 г.
26. Предложение за решение относно: Отчет за изпълнение на актовете на Общински съвет – Чирпан за периода м. юли 2022 г. – м. декември 2022 г. + Отчет

Заседанията на постоянните комисии са както следва:
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ЗАЩИТА ПРАВАТА И ИНТЕРЕСИТЕ НА ДЕЦАТА, МЛАДЕЖТА И СПОРТА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, КУЛТУРА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ – 29.05.2023 г. от 14:00 ч.

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО, ИМОТИ, РЕД И СИГУРНОСТ, ТРАНСПОРТ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ, ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА – 29.05.2023 г. от 14:30 ч.

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ, КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО ПО ЧЛ.72, АЛ.2, Т.3 ОТ ЗПКОНПИИ ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ – 29.05.2023 г. от 15:00 ч.

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ, СТОПАНСКА И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА И УСВОЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОФОНДОВЕ И ВЪНШНИ ИЗТОЧНИЦИ – 29.05.2023 г. от 15:30 ч.

Заседание на Общински съвет – 30.05.2023 г.