На 23 юни (петък) 2023 г. от 9:00 ч. в залата на Община Чирпан ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан при следния проект на дневен ред:

1. Предложение за решение относно: Избор на председател на Общински съвет – Чирпан
2. Предложение за решение относно: Одобряване промяна в Разчета за финансиране на капиталови разходи през 2023 година. + Приложение
3. Предложение за решение относно: Приемане на решение за изменение на договор за концесия от 10 май 1999 г., удължен с договор за продължаване на общинска концесия № 195 / 21.12.2012 г.
4. Предложение за решение относно: Отдаване под наем на поземлени имоти – общинска собственост, за депониране на излишни земни маси при строителството на национален обект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 2”, позиция 5 „Модернизация на железопътен участък Оризово – Михайлово”.
5. Предложение за решение относно: Определяне на пазарна оценка за продажба на част от имот – общинска собственост по реда на Закона за устройство на територията, с цел прилагане на влезнал в сила подробен устройствен план в с. Могилово.
6. Предложение за решение относно: Приемане на пазарни оценки за продажба на движими вещи, собственост на „Обредни дейности – Чирпан” ЕООД.
7. Предложение за решение относно: Приемане на решение за закупуване на лек специализиран автомобил за превоз на покойници от „Обредни дейности – Чирпан” ЕООД.
8. Предложение за решение относно: Изменение на Решение №633 / 28.04.2023 г. на Общински съвет – Чирпан, поради допусната явна фактическа грешка.
9. Предложение за решение относно: Изменение на Общинска програма за извършване на общественополезни дейности от безработни лица, получаващи месечни социални помощи, на територия на Община Чирпан за периода 2021 г. – 2023 г.
10. Предложение за решение относно: Даване на съгласие за участие в учредяване на Национално сдружение на лечебните заведения за специализирана извънболнична медицинска помощ.
11. Предложение за решение относно: Приемане на решение за кандидатстване на Община Чирпан по „Годишна програма за поддържане, ремонт, реконструкция, цялостно обновяване или създаване на нови спортни обекти и/или спортни съоръжения в държавните и общинските училища”, финансирана от Министерството на образованието и науката, Министерството на младежта и спорта и Министерството на културата.
12. Предложение за решение относно: Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд – Чирпан за мандат 2024 – 2028 г.
13. Предложение за решение относно: Даване на съгласие и мандат на представителят на Община Чирпан в Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора, да изрази становище „за” / „против” / „въздържал се”.

Заседанията на постоянните комисии са както следва:
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ЗАЩИТА ПРАВАТА И ИНТЕРЕСИТЕ НА ДЕЦАТА, МЛАДЕЖТА И СПОРТА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, КУЛТУРА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ – 22.06.2023 г. от 14:00 ч.

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО, ИМОТИ, РЕД И СИГУРНОСТ, ТРАНСПОРТ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ, ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА – 22.06.2023 г. от 14:15 ч.

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ, КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО ПО ЧЛ.72, АЛ.2, Т.3 ОТ ЗПКОНПИИ ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ – 22.06.2023 г. от 14:30 ч.

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ, СТОПАНСКА И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА И УСВОЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОФОНДОВЕ И ВЪНШНИ ИЗТОЧНИЦИ – 22.06.2023 г. от 14:45 ч.

Заседание на Общински съвет – 23.06.2023 г.