На 21 септември (сряда) 2022 г. от 9:00 ч. в залата на етаж IV в сградата на Община Чирпан ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан при следния проект на дневен ред:

1. Предложение за решение относно: Приемане на отчета на Община Чирпан към 31.12.2021 г. + Приложение 1 + Приложение 2 + Приложение 4
2. Предложение за решение относно: Информация за изпълнение на бюджета на Община Чирпан към 30.06.2022 г.
3. Предложение за решение относно: Одобряване на актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за периода 2023-2025 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности. + Приложение 1 + Приложение 2
4. Предложение за решение относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Чирпан.
5. Предложение за решение относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на община Чирпан.
6. Предложение за решение относно: Учредяване на възмездно безсрочно право на строеж върху поземлени имоти от общинския поземлен фонд.
7. Предложение за решение относно: Допълване на програмата на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2022 год. с помещения в бившия битов комбинат в гр. Чирпан за отдаване под наем.
8. Предложение за решение относно: Определяне на пазарна оценка за продажба на част от имот – общинска собственост по реда на Закона за устройство на територията, с цел прилагане на влезнал в сила подробен устройствен план в с. Могилово.
9. Предложение за решение относно: Осигуряване на финансов ресурс за изпълнение на проект за транснационално сътрудничество по процедура № BGRDNP001-19.607 по под мярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014 – 2020 г.
10. Предложение за решение относно: Одобряване на Проект за изменение на подробен устройствен план-План за регулация и застрояване/ПРЗ/ за УПИ XI-„Резервен терен за обществени нужди” в кв.34 по регулационния план на гр.Чирпан, Община Чирпан, Област Стара Загора и План за улична регулация /ПУР/ за улица с о.т. 165-166.
11. Предложение за решение относно: Предоставяне на еднократна стипендия за отличен успех. + Приложение 1

Извънредно предложение:

12. Предложение за решение относно: Предоставяне на еднократно финансово подпомагане на деца и младежи с изявени дарби.

Заседанията на постоянните комисии са както следва:
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ЗАЩИТА ПРАВАТА И ИНТЕРЕСИТЕ НА ДЕЦАТА, МЛАДЕЖТА И СПОРТА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, КУЛТУРА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ – 19.09.2022 г. от 14:00 ч.

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО, ИМОТИ, РЕД И СИГУРНОСТ, ТРАНСПОРТ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ, ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА – 19.09.2022 г. от 14:15 ч.

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ, КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО ПО ЧЛ.72, АЛ.2, Т.3 ОТ ЗПКОНПИИ ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ – 19.09.2022 г. от 14:45 ч.

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ, СТОПАНСКА И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА И УСВОЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОФОНДОВЕ И ВЪНШНИ ИЗТОЧНИЦИ – 19.09.2022 г. от 15:00 ч.

Заседание на Общински съвет – 21.09.2022 г.