На 28 юли (петък) 2023 г. от 9:00 ч. в залата на Община Чирпан ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан при следния проект на дневен ред:

1. Предложение за решение относно: Избор на председател на Общински съвет – Чирпан
2. Предложение за решение относно: Избиране на нов член на постоянни комисии към Общински съвет – Чирпан.
3. Предложение за решение относно: Предварително съгласие за учредяване на право на строеж върху общински поземлени имоти за построяване на фотоволтаична електроцентрала – „Анес Трейдинг” ЕООД + Проект на договор
4. Предложение за решение относно: Предварително съгласие за учредяване на право на строеж върху общински поземлени имоти за построяване на фотоволтаична електроцентрала – „Енерджико 2022” ЕООД + Проект на договор.
5. Предложение за решение относно: Допълване на Програмата на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2023 г. с имоти в гр. Чирпан и с. Рупките.
6. Предложение за решение относно: Определяне на пазарна оценка за продажба на част от имот – общинска собственост по реда на Закона за устройство на територията, с цел прилагане на влезнал в сила подробен устройствен план в с. Спасово.
7. Предложение за решение относно: Определяне на пазарна оценка за продажба на част от имот – общинска собственост по реда на Закона за устройство на територията, с цел прилагане на влезнал в сила подробен устройствен план в с.Рупките – 281 кв. м.
8. Предложение за решение относно: Определяне на пазарна оценка за продажба на част от имот – общинска собственост по реда на Закона за устройство на територията, с цел прилагане на влезнал в сила подробен устройствен план в с. Рупките – 1 кв. м + 9 кв. м.
9. Предложение за решение относно: Прекратяване на съсобственост върху имот между Oбщина Чирпан и физическо лице чрез продажба на общинската идеална част от имота.
10. Предложение за решение относно: Приемане на решение за закупуване на лек специализиран автомобил за превоз на покойници от „Обредни дейности – Чирпан” ЕООД.
11. Предложение за решение относно: Съгласие представителят на Община Чирпан в Общото събрание на акционерите на УМБАЛ „Проф.д-р Стоян Киркович” АД – Стара Загора, по точки от 1 до 4 от дневния ред на извънредното Общо събрание на акционерите на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович” АД – Стара Загора, което ще се проведе на 09.08.2023 г., 11:00 часа, да изрази становище „за” / „против” / „въздържал се”.
12. Предложение за решение относно: Именуване на площадното пространство, обособено в УПИ II- 331, кв.74 по плана на с.Рупките, община Чирпан и допускане поставянето на месингов бюст – мемориален паметник на Стоян Заимов.
13. Предложение за решение относно: Одобряване на Проект за изменение на одобрен с решение № 253/25.02.2021 г. на Общински съвет гр.Чирпан Подробен устройствен план – Парцеларен план за обект: „Оптично трасе в землището на гр.Чирпан, област Стара Загора- връзка със съществуващ оптичен кабел Братя Даскалови- Оризово”.
14. Предложение за решение относно: Съществуване на маломерни и слети паралелки в училищата и детските градини на територията на община Чирпан и осигуряване на необходимите средства за дофинансирането им за учебната 2023/2024 г.
15. Предложение за решение относно: Ежегодно актуализиране Списъка на средищните детски градини и училища в Община Чирпан.
16. Предложение за решение относно: Финансова помощ на Петра Георгиева в размер на 500 /петстотин/ лева.

Допълнително внесени предложения извън срока:

17. Предложение за решение относно: Извършване на запис на заповед в полза на Държавен фонд „Земеделие
18. Предложение за решение относно: Обявяване на имот за частна общинска собственост, с цел безвъзмездното прехвърляне в собственост на държавата на общински имот, засегнат от строителството на национален обект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив-Бургас“
19. Предложение за решение относно: Удостояване със званието „Почетен гражданин на град Чирпан“ на Ангел Георгиев Колев

Заседанията на постоянните комисии са както следва:
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ЗАЩИТА ПРАВАТА И ИНТЕРЕСИТЕ НА ДЕЦАТА, МЛАДЕЖТА И СПОРТА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, КУЛТУРА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ – 25.07.2023 г. от 14:00 ч.

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО, ИМОТИ, РЕД И СИГУРНОСТ, ТРАНСПОРТ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ, ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА – 25.07.2023 г. от 14:30 ч.

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ, КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО ПО ЧЛ.72, АЛ.2, Т.3 ОТ ЗПКОНПИИ ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ – 25.07.2023 г. от 15:00 ч.

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ, СТОПАНСКА И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА И УСВОЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОФОНДОВЕ И ВЪНШНИ ИЗТОЧНИЦИ – 25.07.2023 г. от 15:30 ч.

Заседание на Общински съвет – 28.07.2023 г.