На 16 февруари (четвъртък) 2023 г. от 9:00 ч. в залата на Община Чирпан ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан при следния проект на дневен ред:

1. Предложение за решение относно: Одобряване на промяна в структура на Общинска администрация-гр.Чирпан, считано от 01.03.2023 година. + Приложение 1
2. Предложение за решение относно: Одобряване на Разчет за финансиране на капиталови разходи през 2023 година. + Капиталови разходи 2023
3. Предложение за решение относно: Одобряване на Културен и Спортен календар на Община Чирпан за 2023 година. + Културен календар 2023 + Спортен календар 2023
4. Предложение за решение относно: Разходване на част от месечните обезпечения и отчисления за 2023 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците.
5. Предложение за решение относно: Безвъзмездно придобиване на част от имот в село Винарово в собственост на Община Чирпан чрез дарение.
6. Предложение за решение относно: Предоставяне на общински помещения и част от покривното пространство на сградата на кметството в с. Винарово на търговско дружество по реда на Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура.
7. Предложение за решение относно: Допълване на Програмата на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2023 г. с имот в индустриалната зона на град Чирпан.
8. Предложение за решение относно: Предоставяне за ползване на 18 броя улични осветителни стълба за рекламна дейност- състояща се в поставяне на рекламно-информационни елементи.
9. Предложение за решение относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 за получаване и управление на дарения от Община Чирпан.
10. Предложение за решение относно: Одобряване на Проект за изменение на ПУП- План за регулация /ПР/ за УПИ V-101 и УПИ VI-102, кв.3 и План за улична регулация- /ПУР/ за улица с о.т. 31÷30÷29÷11 по Регулационния план на с.Могилово, Община Чирпан, област Стара Загора.
11. Предложение за решение относно: Одобряване на Проект за изменение на ПУП-План за регулация /ПР/ за УПИ I-192, кв.16 и План за улична регулация- /ПУР/ за улица с о.т. 27-28-29-30 по регулационния план на с. Могилово, Община Чирпан, обл. Стара загора.
12. Предложение за решение относно: Кандидатстване на Община Чирпан пред фонд „Социална закрила” към МТСП.
13. Предложение за решение относно: Обявяване на конкурс за възлагане на управление на „Многопрофилна болница за активно лечение – Чирпан” ЕООД.
14. Предложение за решение относно: Обявяване на конкурс за възлагане на управление на „Медицински център д-р Николай Тошев – Чирпан” ЕООД, гр.Чирпан”.

Заседанията на постоянните комисии са както следва:
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ЗАЩИТА ПРАВАТА И ИНТЕРЕСИТЕ НА ДЕЦАТА, МЛАДЕЖТА И СПОРТА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, КУЛТУРА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ – 13.02.2023 г. от 15:00 ч.

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО, ИМОТИ, РЕД И СИГУРНОСТ, ТРАНСПОРТ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ, ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА – 13.02.2023 г. от 15:30 ч.

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ, КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО ПО ЧЛ.72, АЛ.2, Т.3 ОТ ЗПКОНПИИ ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ – 13.02.2023 г. от 16:00 ч.

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ, СТОПАНСКА И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА И УСВОЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОФОНДОВЕ И ВЪНШНИ ИЗТОЧНИЦИ – 13.02.2023 г. от 16:30 ч.

Заседание на Общински съвет – 16.02.2023 г.