На 30 януари(четвъртък) от 14:00 в заседателната зала на Община Чирпан ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан при следния проект на дневен ред:

1. Предложение за решение относно: Освобождаване член на постоянни комисии към Общински съвет – Чирпан и избиране на нов член на постоянни комисии към Общински съвет – Чирпан.
2. Предложение за решение относно: Приемане на Програма за управление на Община Чирпан за мандат 2019 – 2023 г. + Програма за управление
3. Предложение за решение относно: Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост в Община Чирпан за мандат 2019 – 2023 г. + Стратегия
4. Предложение за решение относно: Приемане на Програма на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2020 г. + Програма
5. Предложение за решение относно: Определяне на средните месечни брутни заплати на едно лице на работещите в общинска администрация и звената, финансирани от общинския бюджет и утвърждаване на месечни лимити за заплати в дейностите, финансирани от общинския бюджет, считано от 01.01.2020г.
6. Предложение за решение относно: Субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии. + Автобуси
7. Предложение за решение относно: Подпомагане разходите за погребения. + Транспортна схема
8. Предложение за решение относно: Приемане на бюджета на Община Чирпан за 2020 година. + Приложения
9. Предложение за решение относно: Безвъзмездно прехвърляне в собственост на държавата на общински имоти, засегнати от строителството на национален обект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 2”, позиция 5 „Модернизация на железопътен участък Оризово – Михайлово”.
10. Предложение за решение относно: Безвъзмездно придобиване на държавен имот в собственост на община Чирпан.
11. Предложение за решение относно: Изменение на наемни цени за отдаване под наем на общински обекти.
12. Предложение за решение относно: Предоставяне на общински помещения за нуждите на Народно читалище „Пробуда 1924” – с. Ценово.
13. Предложение за решение относно: Предоставяне на общинските мери, пасища и ливади.
14. Предложение за решение относно: Приемане на Наредба №6 за реда за получаване и управление на дарения от Община Чирпан. + Проект на Наредбата
15. Предложение за решение относно: Приемане на решение за промяна на кадастралния план на стопанския двор в с. Яздач, обявяване на част от местен път за частна общинска собственост и прекратяване на съсобственост между общината и юридическо лице.
16. Предложение за решение относно: Проект за изменение на ПУП – План за улична регулация /ПУР/ на улица с о.т. 835÷ 836÷ 837 и План за регулация /ПР/ за УПИ І, II, III-3859, IV, V, VI-3860 в кв. 220 по плана на гр. Чирпан и УПИ I и VII в кв.221 по плана на гр. Чирпан, Община Чирпан, Област Стара Загора.
17. Предложение за решение относно: Откриване наново на процедура за избор на кандидати за съдебни заседатели от община Чирпан за района на Районен съд – Чирпан за мандат 2020 – 2024 г.
18. Предложение за решение относно: Определяне представител на Общински съвет – Чирпан в Общото събрание на Регионалната асоциация на общините „Тракия”.

Допълнително внесена:
19. Определяне на броя на таксиметровите автомобили, работещи на територията на община Чирпан и на таксиметрова стоянка за престой на таксиметровите автомобили на територията на град Чирпан

Заседанията на постоянните комисии са както следва:
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ЗАЩИТА ПРАВАТА И ИНТЕРЕСИТЕ НА ДЕЦАТА, МЛАДЕЖТА И СПОРТА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, КУЛТУРА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ – 27.01.2020 г. от 14:00 ч.

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО, ИМОТИ, РЕД И СИГУРНОСТ, ТРАНСПОРТ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ, ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА – 27.01.2020 г. от 15:00 ч.

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ, КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО ПО ЧЛ.72, АЛ.2, Т.3 ОТ ЗПКОНПИИ ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ – 28.01.2020 г. от 14:00 ч.

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ, СТОПАНСКА И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА И УСВОЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОФОНДОВЕ И ВЪНШНИ ИЗТОЧНИЦИ – 28.01.2020 г. от 15:00 ч.

Заседание на Общински съвет – 30.01.2020 г.