На 24 април (петък) 2020 г. от 14:00 ч. в заседателната зала на Община Чирпан ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан в условията на пандемия обявена от Световната здравна организация при следния проект на дневен ред:

1. Предложение за решение относно: Актуализация на бюджета на Община Чирпан за 2020 годинa.
2. Предложение за решение относно: Допълване на списъка на длъжностите и лицата с право на транспортни разходи.
3. Предложение за решение относно: Издаване на Запис на заповед от община Чирпан в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по Споразумение № РД 50 – 155/22.10.2016г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на Стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“, сключено между СНЦ „МИГ Чирпан“ и ДФ „Земеделие”.
4. Предложение за решение относно: Обявяване на помещение за частна общинска собственост, тъй като е престанало да има предназначение на имот – публична общинска собственост.
5. Предложение за решение относно: Отдаване под наем на помещениe в сградата на бившата поликлиника в гр. Чирпан за здравни дейности – лекарски кабинет.
6. Предложение за решение относно: Предоставяне на терен за спортно-състезателна и тренировъчна дейност за нуждите на Сдружение „Автомобилен спортен клуб Яворов – Чирпан”.
7. Предложение за решение относно: Допълване на програмата на община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2020 год. с имот за отдаване под наем в гр. Чирпан.
8. Предложение за решение относно: Допускане изработване на Проект за подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ за поземлен имот с идентификатор № 48831.112.107 по Кадастралната карта и кадастралния регистър на с. Могилово, общ. Чирпан, област Стара Загора, като за поземления имот се отреди устройствена зона – Предимно производственна (Пп) – за производствено-складова и обществено-обслужваща дейност.
9. Предложение за решение относно: Приемане на годишния счетоводен отчет на търговско дружество със 100% общинско участие „Многопрофилна болница за активно лечение – Чирпан” ЕООД за 2019 г.
10. Предложение за решение относно: Обявяване на конкурс за възлагане на управление на „МБАЛ – ЧИРПАН” ЕООД, гр.Чирпан / продължаване за срок от 3 / три / години без конкурс договорът за управление на управителя на „МБАЛ – ЧИРПАН” ЕООД, гр.Чирпан.
11. Предложение за решение относно: Приемане на годишния счетоводен отчет на търговско дружество със 100% общинско участие Медицински център „Д-р Н. Тошев – Чирпан” ЕООД, гр.Чирпан за 2019 г.
12. Предложение за решение относно: Приемане на годишния счетоводен отчет на търговско дружество със 100% общинско участие „Обредни дейности – Чирпан” ЕООД за 2019 г.
13. Предложение за решение относно: Приемане на годишния счетоводен отчет на търговско дружество с общинско участие „Комплексен търговски център – Чирпан” ООД за 2019 г.
14. Предложение за решение относно: Преобразуване на „Комплексен търговски център Чирпан“ ООД по чл.262в, ал.2 от Търговския закон и учредяване на ново дружество в резултат от преобразуването по чл. 262в, ал. 2 от Търговския закон.
15. Предложение за решение относно: Приемане Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на деца и ученици в Община Чирпан за 2020 г. + План за 2020
16. Предложение за решение относно: Приемане на годишен план за развитие на социалните услуги за 2021 г. + План социални услуги 2021
17. Предложение за решение относно: Приемане на отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за календарната 2019 година. + Oтчет 2019
18. Предложение за решение относно: Финансово подпомагане на лица в неравностойно положение с различна степен на увреждане, чиито Експертни решения на ТЕЛК са изтекли към началото на въведеното извънредно положение 13.03.2020 г.

Заседанията на постоянните комисии са както следва:
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ЗАЩИТА ПРАВАТА И ИНТЕРЕСИТЕ НА ДЕЦАТА, МЛАДЕЖТА И СПОРТА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, КУЛТУРА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ – 21.04.2020 г. от 14:00 ч.

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО, ИМОТИ, РЕД И СИГУРНОСТ, ТРАНСПОРТ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ, ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА – 21.04.2020 г. от 14:30 ч.

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ, КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО ПО ЧЛ.72, АЛ.2, Т.3 ОТ ЗПКОНПИИ ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ – 22.04.2020 г. от 13:30 ч.

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ, СТОПАНСКА И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА И УСВОЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОФОНДОВЕ И ВЪНШНИ ИЗТОЧНИЦИ – 22.04.2020 г. от 14:30 ч.

Заседание на Общински съвет – 24.04.2020 г. в условията на пандемия