На заседанието на Общински съвет Чирпан проведено през месец март 2020 г. бе приета Наредба №7 за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на Община Чирпан. От 21 общински съветника – 17 гласуваха „за“ и 1 „против“ (Росен Иванов) и 3 „въздържал се“ (Георги Иванов, Иван Илиев, Петьо Вълчев). В приетата наредба е записано, че зелената зона се определя с решение на Общински съвет, както и цените за услугите за нея също следва да се приемат от общинските съветници.

В тази връзка на 15.04.2020 г. на интернет страницата на Община Чирпан има публикуван проект на „Зелена зона“, която е във връзка с приетата Наредба №7 за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на Община Чирпан.

От проекта публикуван за зелената зона се вижда, че тя обхваща:
22 паркоместа до бившия железарски магазин (паркинга срещу ТПК „Искра);
18 паркоместа на паркинга намиращ се зад сградата на общината и в близост до сградата на пощата;
9 паркоместа на паркинга в североизточния край на кино „Иван Димов“ (срещу ДЗИ и магазин „Златна линия“);
13 паркоместа по западната част на ул. Янко Иванов;
18 паркоместа на паркинга до Дирекция Социално подпомагане;
25 паркоместа на паркинга пред комплекс „Самара“;
19 паркоместа по ул. П.К.Яворов (до хотел Чирпан);
3 паркоместа по южната част на бул.Георги Димитров (на спирката на битовия комбинат);
7 паркоместа по северната част на бул.Георги Димитров (до кооперативния пазар);
15 паркоместа по южната част на бул.Георги Димитров (от пешеходната пътрека на битовия комбинат до магазин Нон стоп);
10 паркоместа по северната част на бул.Георги Димитров (от пешеходната пътека на  битовия комбинат до пешеходната пътека срещу игрална зала);
22 паркоместа по южната част на бул.Георги Димитров (от кафене „Лагуна до Медицинския център на д-р Савови);
21 паркоместа по северната част на бул.Георги Димитров (от пешеходната пътека срещу ресторант „Строител“ до пешеходната пътека на кафене „Мировска каравана“)

Точното местонахождение на паркоместата може да видите – ТУК

Също така е предложен и проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Чирпан, в която е посочен как ще става таксуването и колко ще се заплаща.
Цената за кратковременно паркиране или престой на ППС на терените общинска собственост, определени като зони за платено паркиране по чл. 11, ал. 3 на Наредбата за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на Община Чирпан е както следва: 1. Чрез предварително закупен от водача талон или таксуване от паркингавтомат – 0,50 лв. с ДДС за всеки започнати 30 (тридесет) минути. 2. Чрез SMS. Времетраенето на кратковременното паркиране с изпратен SMS е не по-малко от 1 час. С един SMS се заплаща 1,00 лв. с ДДС за 1 час престой в зоната за платено паркиране. Съдържанието на SMS трябва да възпроизвежда буквално съдържанието на държавния регистрационен номер на автомобила. Пример: СТ 1111 СЗ – правилно; ST 1111 SZ – неправилно.

За принудително задържане, чрез техническо средство „скоба“ на неправилно паркирани ППС в границите на зоните за платено паркиране определени по реда на чл. 30, ал. 2 от Наредбата за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на Община Чирпан се заплаща цена в размер на 20,00 (двадесет) лева.

За принудително преместване на неправилно паркирано в „Зелена зона” ППС се заплаща цена в размер на 50,00 (петдесет) лева.

За отговорно пазене на преместено по реда на чл.168, ал.1 от Закона за движение по пътищата ППС се заплаща цена в размер на 1,00 лв. с ДДС на час, считано от момента на уведомяване на РУ на МВР – Чирпан.

За платено преференциално паркиране на ППС, съгласно чл.18, ал. 6 от Наредбата за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на Община Чирпан се заплаща цена на услугата в размер на 50 (петдесет) лева на година, платими на две равни вноски – до 30 юни и до 30 ноември.

За платено паркиране на ППС – „Служебен абонамент” в границите на зоните по чл.10, ал.1(„Зелена зона”), съгласно чл. 19, ал. 3 от Наредбата за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на Община Чирпан се заплаща цена на услугата в размер на 150 (сто и петдесет) лева на година, платими на две равни вноски – до 30 юни и до 30 ноември.

На територията на община Чирпан, извън границите на зоните по чл.10, ал.1 („Зелена зона”), се допуска режим на платено паркиране – „Служебен абонамент”, съгласно чл. 19, ал. 3 от Наредбата за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на Община Чирпан се заплаща цена на услугата:
1. за физически лица – в размер 50 (петдесет) лева на година;
2. за юридически лица – в размер 100 (сто) лева на година.

За платено паркиране на ППС в границите на зоните по чл.10, ал.1(„Зелена зона”) с пропуск, издаден по реда на чл. 11, ал. 1 от Наредбата за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на Община Чирпан, без ограничение на времето за престой се заплаща следната цена на услугата:
– за лица с постоянен или настоящ адрес в „Зелена зона” – 50 (петдесет) лева на година за първо ППС в домакинството и 100 (сто) лева за всяко следващо ППС в домакинството, платими на две равни вноски – до 30 юни и до 30 ноември;
– за лица с постоянен или настоящ адрес извън „Зелена зона” – 100 (сто) лева на година, платими на две равни вноски – до 30 юни и до 30 ноември.

В 30 дневен срок считано от 15.04.2020 г. може да изпратите вашите предложения, мнения, препоръки в общинска администрация или Общински съвет, на електронни пощи kmet@chirpan.bg и savet@chirpan.bg

Или да ни потърсите в фейсбук – Независим Чирпан или на електронна поща chirpan@abv.bg
Връзки към документите:
Проект на „зелена зона“
Наредба за цените

„Зелена зона“ в Чирпан