На 23 декември 2021 г. (четвъртък) 2021 г. от 9:00 ч. чрез видео-конферентна връзка (онлайн) ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан при следния проект на дневен ред:

1. Предложение за решение относно: Актуализация на бюджета на Община Чирпан за 2021 година. + Приложение 1
2. Предложение за решение относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Чирпан.
3. Предложение за решение относно: Учредяване на възмездно право на строеж върху общински имот на „Електроразпределение Юг” ЕАД – гр. Пловдив за построяване на трафопост /БКТП/.
4. Предложение за решение относно: Допълване на Програмата на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2021 г. с имоти в землището на гр. Чирпан за учредяване на право на строеж за строителство на фотоволтаична електроцентрала.
5. Предложение за решение относно: Одобряване на Проект за изменение на подробен устройствен план – ПУП – План за улична регулация /ПУР/ на улица с о. т. 108 – 60 и План за регулация /ПР/ за УПИ I – 171 в кв.25 по плана на с. Златна ливада, общ. Чирпан, обл. Стара Загора.
6. Предложение за решение относно: Кандидатстване на Община Чирпан по проект „Красива България” 2022 година.
7. Предложение за решение относно: Кандидатстване на Община Чирпан пред Фонд „Социална закрила” към МТСП.
8. Предложение за решение относно: Определяне на представител на Общински съвет – Чирпан в състава на общинска комисия по безопасност на движението по пътищата /ОбщКБДП/.
9. Предложение за решение относно: Отчет за изпълнение на актовете на Общински съвет – Чирпан за периода м. януари 2021 г. – м. юни 2021 г. + Отчет

Допълнително предложение:

10. Промяна на начина на трайно ползване на поземлени имоти – общинска собственост, с оглед осигуряване на бъдещ достъп до други поземлени имоти в землищата на с. Зетьово, с. Златна ливада и с. Целина

Заседанията на постоянните комисии са както следва:
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ЗАЩИТА ПРАВАТА И ИНТЕРЕСИТЕ НА ДЕЦАТА, МЛАДЕЖТА И СПОРТА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, КУЛТУРА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ – 21.12.2021 г. от 15:00 ч.

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО, ИМОТИ, РЕД И СИГУРНОСТ, ТРАНСПОРТ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ, ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА – 21.12.2021 г. от 15:15 ч.

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ, КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО ПО ЧЛ.72, АЛ.2, Т.3 ОТ ЗПКОНПИИ ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ – 21.12.2021 г. от 15:30 ч.

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ, СТОПАНСКА И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА И УСВОЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОФОНДОВЕ И ВЪНШНИ ИЗТОЧНИЦИ – 21.12.2021 г. от 15:45 ч.

Заседание на Общински съвет – 23.12.2021 г.