На 13 декември (петък) от 14:00 в заседателната зала на Община Чирпан ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан при следния проект на дневен ред:

 1. Предложение за решение относно: Одобряване на обща численост и структура на Общинска администрация, считано от 01.01.2020 година. + Структура
 2. Предложение за решение относно: Актуализация на бюджета на Община Чирпан за 2019 година + Приложение
 3. Предложение за решение относно: Определяне на такса битови отпадъци за 2020 година.
 4. Предложение за решение относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Чирпан.
 5. Предложение за решение относно: Предоставяне за временно ползване на общински имот на Народно читалище „П. К. Яворов 1867” – гр. Чирпан, поради ремонт на читалищната сграда.
 6. Предложение за решение относно: Прекратяване на съсобственост върху имоти между община Чирпан и физическо лице чрез продажба на частта на общината.
 7. Предложение за решение относно: Продажба на част от имот – общинска собственост по реда на Закона за устройство на територията, с цел прилагане на влезнал в сила подробен устройствен план.
 8. Предложение за решение относно: Предоставяне ползването на имоти – полски пътища и напоителни канали по реда на чл.75б от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
 9. Предложение за решение относно: Издаване на разрешително от Кмета на Община Чирпан за ползване на воден обект по реда на чл. 52, ал. 1, т. 3 от Закона за водите.
 10. Предложение за решение относно: Избор на представител на Община Чирпан в общото събрание на съдружниците на търговските дружества с общинско участие.
 11. Предложение за решение относно: Разрешение за изработване на Проект за изменение на ПУП – План за улична регулация /ПУР/ на улица с о.т. 568 ÷ 560а ÷ 559 и План за регулация /ПР/ за УПИ І- 1725 и УПИ VI-1724 в кв. 142 по плана на гр. Чирпан, Община Чирпан, Област Стара Загора.
 12. Предложение за решение относно: Допускане изработване на Проект за подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за външно електрозахранване на ПИ с идентификатор № 63344.127.812 по КККР на с. Рупките, Община Чирпан, което ще се осъществи от точка на присъединяване – табло ниско напрежение на трафопост ”РУПКИ – ПС Сарлъка, извод СрН Спасово”, подстанция Чирпан в ПИ с идентификатор 63344.121.468, преминаващо през поземлени имоти с идентификатори: 63344.121.478, 63344.121.191, 63344.121.197, 65810.146.109 (землище с. Свобода), 63344.116.192, 63344.116.509, 63344.116.193, 63344.127.697 по Кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на с. Рупките и с.Свобода, община Чирпан, област Стара Загора.
 13. Предложение за решение относно: Одобряване на Проект за изменение на подробен устройствен план – ПУП – План за улична регулация /ПУР/ на улица с о. т. 57 – 58 и План за регулация /ПР/ за УПИ ІI – 130 в кв. 9 по плана на с. Целина, общ. Чирпан, обл. Стара Загора.
 14. Предложение за решение относно: Кандидатстване на Община Чирпан по проект „Красива България” 2020 година.
 15. Предложение за решение относно: Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за периода 2019 – 2029 г. + Програма
 16. Предложение за решение относно: Определяне на представител на Община Чирпан в общото събрание на СНЦ „Местна инициативна група Чирпан”.
 17. Предложение за решение относно: Избор на заместник – председател / и на Общински съвет – Чирпан.
 18. Предложение за решение относно: Определяне на представител в състава на областния съвет за развитие на област Стара Загора.
 19. Предложение за решение относно: Определяне на представител на Общински съвет – Чирпан в Консултативен съвет, който ще координира действията, свързани с изпълнението на договор № 267 / 13.07.2017 г. за управлението, стопанисването, ползването и опазването на горските територии, собственост на Община Чирпан.
 20. Предложение за решение относно: Избор на общински съветници за членове на комисията, разпределяща средствата от общинския бюджет за подпомагане дейността на спортните клубове в община Чирпан за мандат 2019 – 2023 г.
 21. Предложение за решение относно: Определяне на представители на общинския съвет, които да бъдат включени като членове на Областния и Общинския съвети за намаляване на риска от бедствия.
 22. Предложение за решение относно: Актуализация на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа валидна на територията на Община Чирпан за 2020 година.
 23. Предложение за решение относно: Определяне на представител на община Чирпан в Общото събрание на акционерите на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович” АД – Стара Загора и упълномощаване представителят на Община Чирпан в Общото събрание на акционерите на УМБАЛ „Проф.д-р Стоян Киркович” АД – Стара Загора, по точки от 1 до 6 от дневния ред на извънредното Общо събрание на акционерите на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович” АД – Стара Загора, което ще се проведе на 03.01.2020 г., 11:00 часа, да изрази становище „за” / „против” / „въздържал се”.
 24. Предложение за решение относно: Утвърждаване на платен годишен отпуск на Председателя на Общински съвет – Чирпан.
 25. Допълнителна точка – кандидатстване за рекултивация на сметище „Шахтова пещ“.
 26. Допълнителна точка – разходи за представителство в съда
Заседание на Общински съвет – 13.12.2019 г.

576 thoughts on “Заседание на Общински съвет – 13.12.2019 г.

Comments are closed.