На 21.11.2019 г. се състоя заседание на Общински съвет Чирпан с една единствена точка – създаване на временна комисия по подготовка на проект за Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Председател на комисията – Иван Станчев и членове: Даниела Драгийска, Петьо Вълчев, Ангел Димитров и Виктор Вълков.

На 28.11.2019 г. се състоя заседание на Общински съвет Чирпан при следния дневен ред:

 1. Предложение за решение относно: Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.
  След дебати правилника бе приет единодушно. Нашите предложения, които поставихме на разискванията не получиха необходимата подкрепа (заседанията на Общински съвет да бъдат последния петък от месеца от 09:30 ч.; да отпадне председателския съвет, който е предложен в проекта на правилник; всяко заседание на общинския съвет да започне с изслушване на химна на Република България; общинският съветник може да прави изказвания от място или отпред на трибуна);
 2. Предложение за решение относно: Създаване на Постоянна комисия по правни въпроси, контрол по изпълнение на решенията на Общинския съвет и противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество по чл.72, ал.2, т.3 от ЗПКОНПИ.
  Създадена бе комисия в 10-членен състав;
 3. Предложение за решение относно: Създаване на Постоянна комисия по Бюджет, финанси, стопанска и инвестиционна политика и усвояване на средства от еврофондове и външни източници.
  Създадена бе комисия в 10-членен състав;
 4. Предложение за решение относно: Създаване на Постоянна комисия по териториално и селищно устройство, имоти, ред и сигурност, транспорт и благоустрояване, земеделие и гори, опазване на околната среда.
  Създадена бе комисия в 10-членен състав;
 5. Предложение за решение относно: Създаване на Постоянна комисия по наука, образование, защита правата и интересите на децата, младежта и спорта, здравеопазване и социална политика, култура и вероизповедания.
  Създадена бе комисия в 10-членен състав;
 6. Предложение за решение относно: Даване на съгласие за членство в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България.
  Дадено бе съгласие.
 7. Предложение за решение относно: Определяне представител на общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).
  Определен бе Иван Станчев за представител в НСОРБ.
Четири ще бъдат постоянните комисии в Общински съвет Чирпан