На 30 юни (вторник) 2020 г. от 14:00 ч. в заседателната зала на Община Чирпан ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан при следния проект на дневен ред:

1. Предложение за решение относно: Одобряване на численост на персонала в местна дейност „Други дейности по вътрешна сигурност”.
2. Предложение за решение относно: Безвъзмездно прехвърляне в собственост на държавата на общински имоти, засегнати от строителството на национален обект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 2”, позиция 5 „Модернизация на железопътен участък Оризово – Михайлово”.
3. Предложение за решение относно: Отдаване под наем на поземлени имоти – общинска собственост, за депониране на излишни земни маси при строителството на национален обект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 2”, позиция 5 „Модернизация на железопътен участък Оризово – Михайлово”.
4. Предложение за решение относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Чирпан.
5. Предложение за решение относно: Приемане на Наредба № 12 за условията и реда за принудително изпълнение на заповеди по чл. 195 ал.4, ал.5, ал. 6 и по чл. 225а ал.1 от ЗУТ на територията на община Чирпан. + Проект на Наредба № 12
6. Предложение за решение относно: Приемане на Наредба за отмяна на Наредбата за публично – частни партньорства.
7. Предложение за решение относно: Определяне границите, обхвата и броя паркоместа за кратковременно платено паркиране в „Зелена зона”, съгласно чл.10, ал.1 и 2 от Наредба №7 за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на Община Чирпан. + „Зелена зона обхват“
8. Предложение за решение относно: Кандидатстване на Община Чирпан пред Фонд „Социална закрила” към МТСП.
9. Предложение за решение относно: Приемане на годишния счетоводен отчет на търговско дружество с общинско участие „Фармавита” ООД за 2019 г.
10. Предложение за решение относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2020 г. + Програма

Заседанията на постоянните комисии са както следва:
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ЗАЩИТА ПРАВАТА И ИНТЕРЕСИТЕ НА ДЕЦАТА, МЛАДЕЖТА И СПОРТА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, КУЛТУРА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ – 26.06.2020 г. от 14:00 ч.

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО, ИМОТИ, РЕД И СИГУРНОСТ, ТРАНСПОРТ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ, ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА – 26.06.2020 г. от 14:30 ч.

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ, КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО ПО ЧЛ.72, АЛ.2, Т.3 ОТ ЗПКОНПИИ ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ – 26.06.2020 г. от 15:15 ч.

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ, СТОПАНСКА И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА И УСВОЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОФОНДОВЕ И ВЪНШНИ ИЗТОЧНИЦИ – 26.06.2020 г. от 16:00 ч.

Заседание на Общински съвет – 30.06.2020 г.