На 27 май (четвъртък) 2021 г. от 9:00 ч. в новооткритата зала на Община Чирпан етаж 4, ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан при следния проект на дневен ред:

1. Предложение за решение относно: Одобряване на промяна в структура на Общинска администрация-гр.Чирпан, считано от 01.06.2021 година.
2. Предложение за решение относно: Актуализация на бюджета на Община Чирпан за 2021 година.
3. Предложение за решение относно Поемане на дългосрочен дълг – заем от банкова институция.
4. Предложение за решение относно: Учредяване на възмездно право на ползване върху общинска земя за устройване на пчелин в с. Средно градище.
5. Предложение за решение относно: Учредяване на възмездно право на ползване върху общинска земя за устройване на пчелин в с. Спасово.
6. Предложение за решение относно: Приемане на пазарна оценка за продажба на недвижим имот – общинска собственост в с. Воловарово, включен в Програмата на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2021 г.
7. Предложение за решение относно: Отмяна на т.2 и т.3 от Решение №86 / 26.03.2020 г. на Общински съвет – Чирпан.
8. Предложение за решение относно: Приемане на годишния счетоводен отчет на търговско дружество със 100% общинско участие „Многопрофилна болница за активно лечение – Чирпан” ЕООД за 2020 г.
9. Предложение за решение относно: Приемане на годишния счетоводен отчет на търговско дружество със 100% общинско участие Медицински център „Д-р Н. Тошев – Чирпан” ЕООД, гр.Чирпан за 2020 г.
10. Предложение за решение относно: Приемане на годишния счетоводен отчет на търговско дружество със 100% общинско участие „Обредни дейности – Чирпан” ЕООД за 2020 г.
11. Предложение за решение относно: Неосъществяване на дейност на търговско дружество със 100 % общинско участие „Общински пазари Чирпан” ЕООД по смисъла на § 1, т.30 от ДР на Закона за счетоводството.

Допълнително предложение:

12.  Предложение за решение относно: Изменение на Решение № 203 от 07.12.2020 год. за поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг.

Заседанията на постоянните комисии са както следва:
ОБЩА КОМИСИЯ МЕЖДУ ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ЗАЩИТА ПРАВАТА И ИНТЕРЕСИТЕ НА ДЕЦАТА, МЛАДЕЖТА И СПОРТА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, КУЛТУРА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО, ИМОТИ, РЕД И СИГУРНОСТ, ТРАНСПОРТ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ, ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА – 25.05.2021 г. от 14:00 ч.

ОБЩА КОМИСИЯ ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ, КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО ПО ЧЛ.72, АЛ.2, Т.3 ОТ ЗПКОНПИИ ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ, СТОПАНСКА И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА И УСВОЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОФОНДОВЕ И ВЪНШНИ ИЗТОЧНИЦИ – 25.05.2021 г. от 15:00 ч.

Заседание на Общински съвет – 27.05.2021 г.