Позиция на групата общински съветници от Движение „Заедно за промяна“ във връзка с предложенията от заседанието на Общински съвет на 7 декември 2020 г. от 09:00 ч.
Уважаеми съграждани,
на предстоящото заседание на Общински съвет Чирпан ще бъдат взети решения за увеличаване на данъчното бреме и бъдещето развитие на чирпанлии.
В тази връзка изразяваме позиция:
👎1. твърдо ПРОТИВ увеличението на такса битови отпадъци за 2021 г. с 32%.!
На фона на ниската събираемост, на множеството просрочени задължения, ние ще натоварим за пореден път редовните платци. Многократно сме поставяли въпроса с длъжниците да се публикуват списъците, за да знаем кои са нередовните и правени ли са компромиси през годините на „лична или политическа основа“. От няколко години говорим за компостираща и сепарираща инсталация, до момента никой от управляващите не успя да постигне успех. Продължаваме да нямаме и площадка за строителни отпадъци. Незаконните сметища продължават да никнат. Наред с всичко това и в условията на пандемия, страната ни е изправена пред финансова криза, която неумоверно ще се отрази и на чирпанлии. Вече е факт, затворени заведения, ресторанти, малки фирми, занаятчии. Възниква въпрос защо през годините не е имало плавно увеличение? Кой е виновен в случай, че депото е закрито официално, а отпадъци са се депонирали там, в продължение на години? Няма направена кампания за разделно събиране, до момента нито едно ръководство не направи и изнесе резултатите от одит на ОП „Чистота“. Дали пък там не се крият част от проблемите? Некоректно е да говорим, че не може да се дофинансира тази дейност от общинския бюджет. Още по некоректно е да се посочва, че „размерът на план-сметката не е увеличаван през последните няколко години за сметка на минималната работна заплата, която за периода 2017-2021 се е повишила с 55 процента, така че е нормално общината да повиши таксите и цените на услугите, които предоставя на граждани и фирми.“ За тези думи ние бихме попитали г-н Донев, а колко е увеличението на хляба в този период, а на другите стоки от първа необходимост, тока, водата? Считаме, че към настоящия момент се взима най-лесното решение, а не се търси оптимизиране на процеса.
👎2. твърдо ПРОТИВ вдигането на данък сгради, данък МПС и патентните данъци за фризьори, фотографи, масажисти, ресторантьори, шивачи, дърводелци, маникюристи.
Абсолютно незаконосъобразно и без мотиви бе предложено това изменение с предоставен само 14 дневен срок за предложения/мнения/становища по изменението на наредбата. Изцяло смехотворно е посочването, че с увеличаването на данъците ще погасяваме дългове над 8 млн.лв. Липсват анализи и оценка на въздействието от така направеното предложение. В година на предстояща тежка финансова и икономическа криза да натоварваме дребния бизнес считаме за крайно неуместно, особено на фона на нито една създадена инвестиция и високата безработица в общината.
👎3. твърдо ПРОТИВ поемане на дългосрочен дълг – заем от банкова институция на стойност 6 200 000 лв.   при срок на погасяване не по-малък от 15 години и лихвен процент до 3,5% годишна лихва. Без ясни отговори защо се стигна дотук? Има ли виновни лица? Ако водния проект е изпълнен защо не доведохме докрай делата с Държавен фонд „Земеделие“? Достатъчно ли помогна правителството? Не можеше ли този заем да е по-малък? За пореден път изказваме становище, че големите инфраструктурни проекти (водопроводи, пътища, канализация, пречиствателна станция, депа за отпадъци) не е работа на общината, а на Държавата. Общините нямат капацитет чисто административен и финансов за да се справят с мащабни проекти за милиони.

👍4. склонни сме да ПОДКРЕПИМ дългосрочен дълг – временен безлихвен заем от централния бюджет па реда на чл. 103, ал.1 от Закона за публичните финанси (ЗПФ) за 2 500 000 лв. На първо място това са средства без лихва предоставяни от Министерство на финансите на общините. Най-малкото, че са под контрола на държавата и винаги може да се намери механизъм за тяхното разсрочване и обезпечаване без това да крие рискове за общината. На следващо място считаме, че доклада от извършения одит, за който слушаме от кмета вече цяла година трябва да бъде оповестен публично и публикуван на интернет страницата на общината веднага. Многократно сме настоявали за това, но до момента не се случва. Почваме да си мислим, че има защо…

Росен Иванов – общински съветник
Петьо Вълчев – общински съветник
Иван Илиев – общински съветник
Позиция по предложенията за увеличение на такса битови отпадъци, данъци и поемане на дълг