На 31 март (четвъртък) 2022 г. от 9:00 ч. в голямата зала на Община Чирпан ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан при следния проект на дневен ред:

1. Предложение за решение относно: Определяне на пазарни цени за продажба на общински придаваеми места с площ до 100 кв.м включително.
2. Предложение за решение относно Обявяване на помещения за частна общинска собственост в сградата на кметството на с. Средно градище и предоставяне на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Чирпан”.
3. Предложение за решение относно: Допълване на Програмата на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2022 год. и определяне на пазарна оценка за продажба на поземлен имот в гр. Чирпан, местност „Високата могила”.
4. Предложение за решение относно: Допълване на Програмата на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2022 г. с имоти в село Яздач за продажба.
5. Предложение за решение относно: Определяне на пазарни оценки за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост в стопанския двор на село Спасово, включени в Програмата на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2022 год.
6. Предложение за решение относно: Приемане на Списък за определяне броя, вида и местонахождението на общинските жилища за 2022 г.
7. Предложение за решение относно: Отпускане на безлихвен заем на Сдружение „Местна инициативна група Чирпан”.
8. Предложение за решение относно: Разрешение за изработване на Проект за изменение на ПУП – План за улична регулация /ПУР/ на улица с о.т. 553 ÷ 552, улица с о.т.553 ÷ 564 и План за регулация –ПР за УПИ ІII- 3641 в кв. 139 по плана на гр. Чирпан, Община Чирпан, Област Стара Загора.
9. Предложение за решение относно: Допускане изработване на Проект за подробен устройствен план – План за застрояване на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ за поземлен имот с идентификатор № 30819.124.6 по Кадастралната карта и кадастралния регистър на с. Зетьово, общ. Чирпан, област Стара Загора, като за поземления имот се отреди устройствена зона – Предимно производствена (Пп) – ПИ с ид. 30819.124.6- за складове и фотоволтаична електроцентрала до 2 MW.
10. Предложение за решение относно: Допускане изработване на Проект за подробен устройствен план – План за застрояване на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ за поземлен имот с идентификатор № 30819.73.1 по Кадастралната карта и кадастралния регистър на с. Зетьово, общ. Чирпан, област Стара Загора, като за поземления имот се отреди устройствена зона – Предимно производствена (Пп) – ПИ с ид. 30819.73.1- за складове и фотоволтаична електроцентрала до 3 MW.
11. Предложение за решение относно: Приемане на „Годишен доклад за 2021 година за наблюдение на изпълнението на плана за интегрирано развитие на община Чирпан 2021 – 2027 г.” + Доклад за 2021 г. + Реализация
12. Предложение за решение относно: Определяне на състава на одитния комитет в община Чирпан.
13. Предложение за решение относно: Даване на съгласие и мандат на представителят на Община Чирпан в Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора, да изрази становище „за” / „против” / „въздържал се”.

Допълнително внесено предложение:

14. Предложение за решение относно: Допълнение на решение № 380 / 30.11.2021 г. на Общински съвет – Чирпан

Заседанията на постоянните комисии са както следва:
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ЗАЩИТА ПРАВАТА И ИНТЕРЕСИТЕ НА ДЕЦАТА, МЛАДЕЖТА И СПОРТА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, КУЛТУРА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ – 29.03.2022 г. от 14:00 ч.

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО, ИМОТИ, РЕД И СИГУРНОСТ, ТРАНСПОРТ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ, ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА – 29.03.2022 г. от 14:15 ч.

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ, КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО ПО ЧЛ.72, АЛ.2, Т.3 ОТ ЗПКОНПИИ ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ – 29.03.2022 г. от 14:45 ч.

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ, СТОПАНСКА И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА И УСВОЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОФОНДОВЕ И ВЪНШНИ ИЗТОЧНИЦИ – 29.03.2022 г. от 15:00 ч.

Заседание на Общински съвет – 31.03.2022 г.