На 25 ноември (петък) 2022 г. от 9:00 ч. в залата на Община Чирпан ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан при следния проект на дневен ред:

1. Предложение за решение относно: Актуализация на бюджета на Община Чирпан за 2022 година.
2. Предложение за решение относно: Определяне на такса битови отпадъци за 2023 година.
3. Предложение за решение относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Чирпан.
4. Предложение за решение относно: Допълване на Програмата на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2022 г. с имоти в землището на село Свобода.
5. Предложение за решение относно: Допълване на Програмата на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2022 г. с имот в село Средно градище за продажба.
6. Предложение за решение относно: Определяне на пазарна оценка за продажба на част от имот – общинска собственост по реда на Закона за устройство на територията, с цел прилагане на влезнал в сила подробен устройствен план в с. Свобода.
7. Предложение за решение относно: Определяне на пазарна оценка за продажба на част от имот – общинска собственост по реда на Закона за устройство на територията, с цел прилагане на влезнал в сила подробен устройствен план в с. Винарово.
8. Предложение за решение относно: Определяне на пазарна оценка за продажба на част от имот – общинска собственост по реда на Закона за устройство на територията, с цел прилагане на влезнал в сила подробен устройствен план в с. Златна ливада.
9. Предложение за решение относно: Определяне на пазарни оценки за продажба на недвижими имоти, включени в Програмата на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2022 год.
10. Предложение за решение относно: Предоставяне ползването на имоти – полски пътища и напоителни канали по реда на чл.75б от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. + Приложение
11. Предложение за решение относно: Отчет за изпълнението на Програмата на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2021 г. и състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти за 2021 г. + Отчет 2021
12. Предложение за решение относно: Допълнение на решение № 389 / 30.11.2021 г. на Общински съвет – Чирпан.
13. Предложение за решение относно: Одобряване на Проект за изменение на ПУП – План за улична регулация /ПУР/ на улица- тупик с о.т. 266 ÷ 265 ÷ 264 и План за регулация –ПР за УПИ VI – ЗНА „Ангел Пеев” в кв. 7 по плана на гр. Чирпан, Община Чирпан, Област Стара Загора.
14. Предложение за решение относно: Одобряване на Проект за изменение на ПУП-План за регулация /ПР/ за УПИ VIII-185, кв.22 и План за улична регулация- /ПУР/ за улица с о.т. 86÷114 по Регулационния план на с. Средно градище, Община Чирпан, Област Стара Загора.
15. Предложение за решение относно: Приемане на дарение за ремонт на общински имот в с.Целина.
16. Предложение за решение относно: Кандидатстване на Община Чирпан с проект “Eнергийна ефективност на сградата на общинска администрация гр. Чирпан” по процедура № BG06RDNP001-7.020 – Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност” по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Плана за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.
17. Предложение за решение относно: Кандидатстване на Община Чирпан с проект „Доставка и монтаж на кухненско оборудване на ДГ „Слънце” гр. Чирпан” по мярка 7.2.“Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за Водено от общностите местно развитие финансирана по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР) от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
18. Предложение за решение относно: Кандидатстване на Община Чирпан с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 – „Укрепване на общинския капацитет” по Програма „Развитие на човешките ресурси”.
19. Предложение за решение относно: Приемане на решение за предоставяне на „Топъл обяд” като местна дейност по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, BG05SFPR003-1.001 – „Топъл обяд“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г.
20. Предложение за решение относно: Даване на съгласие и мандат на представителят на Община Чирпан в Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора, да изрази становище „за” / „против” / „въздържал се”.

Заседанията на постоянните комисии са както следва:
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ЗАЩИТА ПРАВАТА И ИНТЕРЕСИТЕ НА ДЕЦАТА, МЛАДЕЖТА И СПОРТА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, КУЛТУРА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ – 23.11.2022 г. от 14:00 ч.

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО, ИМОТИ, РЕД И СИГУРНОСТ, ТРАНСПОРТ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ, ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА – 23.11.2022 г. от 14:30 ч.

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ, КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО ПО ЧЛ.72, АЛ.2, Т.3 ОТ ЗПКОНПИИ ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ – 23.11.2022 г. от 15:00 ч.

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ, СТОПАНСКА И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА И УСВОЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОФОНДОВЕ И ВЪНШНИ ИЗТОЧНИЦИ – 23.11.2022 г. от 15:30 ч.

Заседание на Общински съвет – 25.11.2022 г.