На 25 февруари (четвъртък) от 09:00 в заседателната зала на Община Чирпан ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан при следния проект на дневен ред:

1. Предложение за решение относно: Предоставяне на безплатни погребални услуги.
2. Предложение за решение относно: Приемане на бюджета на Община Чирпан за 2021 година.
3. Предложение за решение относно: Одобряване на средносрочна бюджетна прогноза за периода 2022-2024 година на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.
4. Предложение за решение относно: Издаване на запис на заповед от община Чирпан в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаваща авансово плащане по Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД50 – 155 / 21.10.2016 г., сключено между „МИГ Чирпан”, представлявано от председателя на Управителния съвет Атанаска Николова Тотева, ЕИК: 175872167 и ДФ „Земеделие”, по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на Стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
5. Предложение за решение относно: Промяна в Решение № 202 от 07.12.2020 година на Общински съвет Чирпан за поемане на дългосрочен дълг – заем от банкова институция.
6. Предложение за решение относно: Безвъзмездно придобиване на държавен имот в собственост на община Чирпан.
7. Предложение за решение относно: Отдаване под наем на площи от имоти, собственост на Община Чирпан, с цел поставяне на фотоволтаични инсталации с инсталирана мощност до 30КВт (по чл. 24, т.1 от Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ), подкрепящи изпълнението на мерките по чл. 10, т. 1 от ЗЕВИ.
8. Предложение за решение относно: Финансов принос на Община Чирпан за изпълнение на проект „Изграждане на нова детска градина и ажурна ограда” в с. Свобода, финансиран по Програма „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020-2022 г.“ на Министерство на образованието и науката.
9. Предложение за решение относно: Одобряване на Проект за подробен устройствен план – Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за обект: „Оптично трасе в землището на гр. Чирпан, общ. Чирпан, област Стара Загора – връзка със съществуващ оптичен кабел Братя Даскалови”, преминаващ през поземлени имоти с идентификатори: 81414.11.809, 81414.11.806, 81414.11.816, 81414.11.821, 81414.182.3, 81414.15.135, 81414.15.134, 81414.15.133, 81414.16.133, 81414.16.129, 81414.147.1679, 81414.17.165, 81414.17.127, 81414.17.778, 81414.17.193, 81414.17.354 по Кадастралната карта на град Чирпан, област Стара Загора.
10. Предложение за решение относно: Даване на съгласие и мандат на представителят на Община Чирпан в Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора, да изрази становище „за” / „против” / „въздържал се”. + Отчет АВиК + Отчет 2020 + Обосновка Бюджет 2021 + Обосновка Бюджет 2020 + Бюджет 2021 +
11. Приемане на мерки за защита на бизнеса и справяне с икономическите последици, вследствие усложнената епидемиологична обстановка.

Заседанията на постоянните комисии са както следва:
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ЗАЩИТА ПРАВАТА И ИНТЕРЕСИТЕ НА ДЕЦАТА, МЛАДЕЖТА И СПОРТА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, КУЛТУРА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ – 23.02.2021 г. от 14:00 ч.

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО, ИМОТИ, РЕД И СИГУРНОСТ, ТРАНСПОРТ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ, ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА – 23.02.2021 г. от 14:30 ч.

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ, КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО ПО ЧЛ.72, АЛ.2, Т.3 ОТ ЗПКОНПИИ ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ – 23.02.2021 г. от 15:00 ч.

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ, СТОПАНСКА И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА И УСВОЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОФОНДОВЕ И ВЪНШНИ ИЗТОЧНИЦИ – 23.02.2021 г. от 15:30 ч.

Заседание на Общински съвет – 25.02.2021 г.