На 22 декември (вторник) 2020 г. от 9:00 ч. чрез видео-конферетна връзка (онлайн) ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан при следния проект на дневен ред:

1. Предложение за решение относно: Освобождаване член на постоянни комисии към Общински съвет – Чирпан и избиране на нов член на постоянни комисии към Общински съвет – Чирпан
2. Предложение за решение относно: Поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг.
3. Предложение за решение относно: Допълване на Програмата на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2020 г. с имот в село Свобода.
4. Предложение за решение относно: Допълване на програмата на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2020 год. с общинско помещение за отдаване под наем, находящо се в кметството в с. Винарово.
5. Предложение за решение относно: Учредяване на възмездно право на ползване върху общинска земя за устройване на пчелин
6. Предложение за решение относно: Програма за енергийна ефективност на Община Чирпан за периода 2021 – 2025 г. + Програма
7. Предложение за решение относно: Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за периода 2021 – 2023 г. + Програма

Допълнително внесени за разглеждане предложения:

8. Предложение за решение относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Чирпан
9. Предложение за решение относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Чирпан

Заседанията на постоянните комисии са както следва:

Обща комисия от всички общински съветници на 21.12.2020 г. (понеделник) от 15:00 ч.

Заседание на Общински съвет – 22.12.2020 г.