На 21 декември (сряда) 2022 г. от 9:00 ч. в залата на Община Чирпан ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан при следния проект на дневен ред:

1. Предложение за решение относно: Одобряване на промяна в числеността на Общинско предприятие „Чистота” чрез приемане на промяна в Правилника за устройството и дейността на Общинско предприятие „Чистота” към Община Чирпан. + Приложение 1
2. Предложение за решение относно: Учредяване на възмездно безсрочно право на строеж върху общински поземлен имот в с. Зетьово.
3. Предложение за решение относно: Определяне на пазарна оценка за продажба на недвижим имот, включен в Програмата на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2022 г.
4. Предложение за решение относно: Изменение на решение № 425 / 31.03.2022 г. на Общински съвет – Чирпан.
5. Предложение за решение относно: Разрешение за изработване на Проект за изменение на ПУП – План за улична регулация /ПУР/ на улица с о.т. 478 а ÷ 478 и План за регулация – ПР за УПИ XI – 946 в кв. 104 по плана на гр. Чирпан, ПИ 81414.501.96 по КККР на гр. Чирпан, Област Стара Загора.
6. Предложение за решение относно: Разрешение за изработване на Проект за подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за ПИ № 11082.2.993 по КККР на с. Винарово, община Чирпан.
7. Предложение за решение относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета и овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Чирпан.
8. Предложение за решение относно: Приемане на Правилник за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на семейства, двойки във фактическо съжителство и жени без партньор, с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Чирпан + Правилник
9. Предложение за решение относно: Приемане на Решение за съгласие за подаване на проектно предложение от Община Чирпан по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“ по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г.

Заседанията на постоянните комисии са както следва:
ОБЩА КОМИСИЯ на 19.12.2022 г. от 14:00 часа.

Заседание на Общински съвет – 21.12.2022 г.