На 12 април (вторник) 2022 г. от 9:00 ч. в голямата зала на Община Чирпан ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан при следния проект на дневен ред:

1. Предложение за решение относно: Определяне на средните месечни брутни заплати на едно лице на работещите в общинска администрация и звената, финансирани от общинския бюджет, и утвърждаване на месечни лимити за заплати в дейностите, финансирани от общинския бюджет, за 2022 година.
2. Предложение за решение относно: Определяне на основните месечни заплати на кметове и кметски наместници, считано от 01.04.2022 г.
3. Предложение за решение относно: Приемане на бюджета на Община Чирпан за 2022 година. + Проект на бюджет
4. Предложение за решение относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Чирпан.
5. Предложение за решение относно: Обявяване на помещения за частна общинска собственост в сградата на кметството на с. Средно градище и предоставяне на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Чирпан”.
6. Предложение за решение относно: Отдаване под наем на части от поземлени имоти – общинска собственост, за депониране на излишни земни маси при строителството на национален обект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 2”, позиция 5 „Модернизация на железопътен участък Оризово – Михайлово”.
7. Предложение за решение относно: Допускане изработване на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура с цел промяна на предназначение на част от полски път, публична общинска собственост за обект: „Трасета на пътни връзки до ПИ с ид. № 63344.118.684”, преминаващи през ПИ с идентификатор №63344.118.654 по Кадастралната карта на село Рупките, община Чирпан, област Стара Загора, на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ.
8. Предложение за решение относно: Допускане изработване на Проект за подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на основание чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ за поземлен имот с идентификатор № 63344.121.468 по Кадастралната карта и кадастралния регистър на с. Рупките, общ. Чирпан, област Стара Загора, като за поземления имот се отреди устройствена зона – Предимно производствена (Пп) – ПИ с ид. 63344.121.468- за производствени и складови дейности, техническа инфраструктура и фотоволтаична електроцентрала.
9. Предложение за решение относно: Промени в Общинска транспортна схема на община Чирпан. + МР Чирпан-Зетьово
10. Предложение за решение относно: Отчет за изпълнение на актовете на Общински съвет – Чирпан за периода м. юли 2021 г. – м. декември 2021 г. + Отчет за периода 07.2021 – 12.2021 г.

Първа обща за всички съветници комисия – 08.04.2022 г. (петък), 15:30 ч.
Втора обща за всички съветници комисия – 11.04.2022 г. (понеделник), 15:00 ч.

Заседание на Общински съвет – 12.04.2022 г.
Tagged on: