На 7 декември (понеделник) 2020 г. от 9:00 ч. в заседателната зала на Община Чирпан ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан при следния проект на дневен ред:

1. Предложение за решение относно: Актуализация на бюджета на Община Чирпан за 2020 година. + Приложение 1 + Приложение 2
2. Предложение за решение относно: Определяне на такса битови отпадъци за 2021 година.
3. Предложение за решение относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Чирпан.
4. Предложение за решение относно: Поемане на дългосрочен дълг – временен безлихвен заем от централния бюджет па реда на чл. 103, ал.1 от Закона за публичните финанси (ЗПФ).
5. Предложение за решение относно: Поемане на дългосрочен дълг – заем от банкова институция.
6. Предложение за решение относно: Промяна на Решение № 521 от 23.05.2020 год. за поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг.
7. Предложение за решение относно: Обявяване на имот за частна общинска собственост и предоставяне на Народно читалище „Селска пробуда – 1927” – с. Златна ливада.
8. Предложение за решение относно: Промяна на начина на трайно ползване на имоти, представляващи язовирни стени на язовирите в с. Спасово.
9. Предложение за решение относно: Продажба на част от имот – общинска собственост по реда на Закона за устройство на територията, с цел прилагане на влезнал в сила подробен устройствен план в с. Спасово.
10. Предложение за решение относно: Продажба на част от имот – общинска собственост по реда на Закона за устройство на територията, с цел прилагане на влезнал в сила подробен устройствен план в с. Държава.
11. Предложение за решение относно: Предоставяне ползването на имоти – полски пътища и напоителни канали по реда на чл.75б от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
12. Предложение за решение относно: Допълване на програмата на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2020 год. с имот за отдаване под наем в гр. Чирпан.
13. Предложение за решение относно: Допълване на Програмата на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2020 г. с имот в гр.Чирпан.
14. Предложение за решение относно: Допълване на Програмата на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2020 г. с имот в село Рупките.
15. Предложение за решение относно: Приемане на пазарни оценки за продажба на недвижими имоти – общинска собственост в с. Рупките, включени в Програмата на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2020 год.
16. Предложение за решение относно: Отчет за изпълнението на Програмата на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2019 г. и състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти за 2019 г. + Отчет
17. Предложение за решение относно: Проект за изменение на ПУП – План за улична регулация /ПУР/ на улица с о.т. 166 ÷ 167 ÷ 169 и План за регулация –ПР за УПИ VІII- 3742 “За стопанска дейност”, III-580 “Енергоснабдяване”, IV-3603 и река (имот с идентификатор 81414.502.4103 по КККР) в кв. 45 по плана на гр. Чирпан, Община Чирпан, Област Стара Загора.
18. Предложение за решение относно: Приемане на общинска програма за извършване на общественополезни дейности от безработни лица, получаващи месечни социални помощи на територията на община Чирпан, съгласно Закона за социално подпомагане и правилник за приложението му. + Програма
19. Предложение за решение относно: Приемане на Програма за отпускане на еднократна финансова помощ за насърчаване на раждаемостта и отглеждането на деца на територията на община Чирпан. + Програма
20. Предложение за решение относно: Финансова помощ на Албена Борисова в размер на 610 /шестотин и десет/ лева.
21. Предложение за решение относно: Приемане на решение за продажба на имот, включен в активите на „Обредни дейности – Чирпан” ЕООД.

Допълнително предложение постъпило извън проекта на дневен ред:

22. Предложение за решение относно: Финансово подпомагане на лица, навършили 95-годишна възраст, с постоянен и настоящ адрес на територията на община Чирпан

Заседанията на постоянните комисии са както следва:
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ЗАЩИТА ПРАВАТА И ИНТЕРЕСИТЕ НА ДЕЦАТА, МЛАДЕЖТА И СПОРТА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, КУЛТУРА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ – 03.12.2020 г. от 13:00 ч.

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО, ИМОТИ, РЕД И СИГУРНОСТ, ТРАНСПОРТ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ, ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА – 03.12.2020 г. от 13:30 ч.

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ, КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО ПО ЧЛ.72, АЛ.2, Т.3 ОТ ЗПКОНПИИ ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ – 03.12.2020 г. от 14:00 ч.

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ, СТОПАНСКА И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА И УСВОЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОФОНДОВЕ И ВЪНШНИ ИЗТОЧНИЦИ – 03.12.2020 г. от 14:30 ч.

Заседание на Общински съвет – 07.12.2020 г.