💡Само една банка готова да даде кредит на Община Чирпан 💡
📎В срок до 18 юни 2021 г. в деловодството на общината постъпи единствено оферта от „ТЪРГОВСКА БАНКА Д“ АД, гр.София.📎
До 2005 г. банката носеше името „Демирбанк“. От 2002-ра до октомври 2004 г. по 50% от акциите притежаваха двама турски бизнесмени Халит Джангалъоглу и Айдън Доган. В момента главен акционер на банката е Фуат Гювен (Фуат Хюсниев Османов) с 55,52%, а останалите 44,48% се държат от ФОРТЕРА АД.
Комисия в състав:
Председател: Виктория Янкова – секретат на общината;
членове:
Лиляна Атанасова – гл.юрисконсулт
Донка Нарлиева – гл.експерт „Бюджет и финанси“
Катя Даскалова – гл.специалист „Счетоводител“
Димитър Митрев – юрисконсулт
разгледа постъпилата от банката оферта и я допусна до преговори.
Очаква се работата на комисията да приключи до 25 юни 2021 г.
Припомняме и информация за дълга, като процедурата стартира с Решение 288/27.05.2021 г. на Общински съвет Чирпан:
Максимален размер на дълга – 5 000 000 лв. ( пет милиона лева) ;
● Валута на дълга – лева;
● Вид на дълга – Договор за банков кредит, сключен след провеждане на процедура за избор на финансова институция;
● Срок на погасяване –до 180 месеца, считано от датата на подписването на договора за кредит и с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване
● Максимален лихвен процент – 3.5 /три цяло и пет процента/ годишна лихва
●Начин на обезпечаване – Залог върху бъдещи вземания на общината от собствени/местни/ приходи и залог на обща изравнителна субсидия.
Критерии за оценка на подадените оферти:
Срок за погасяване – тежест 30%;
Лихвен процент фиксиран за периода – тежест 50%;
Такса за подаване на искането за кредит – тежест 2%;
Такса за управление на кредита – тежест 4%;
Максимална надбавка при просрочение – тежест 3%;
Максимален срок за усвояване, не по-малък от 6 месеца – тежест 3%;
Гратисен период, предложен в месеци до края на 2021 г. – тежест 8%
Само една банка готова да даде кредит на Община Чирпан
Tagged on: