На 30 март (четвъртък) 2023 г. от 10:00 ч. в заседателната зала на Община Чирпан ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан при следния проект на дневен ред:

1. Предложение за решение относно: Одобряване на средносрочна бюджетна прогноза за периода 2024-2026 година на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.
2. Предложение за решение относно: Предоставяне на безплатни погребални услуги.
3. Предложение за решение относно: Вземане на решение за заплащане на присъдено от Арбитражен съд при Българска търговско-промишлена палата задължение на Община Чирпан по МАД 16 / 2022 г.
4. Предложение за решение относно: Обявяване на имот за частна общинска собственост, тъй като е престанал да има предназначение на имот – публична общинска собственост.
5. Предложение за решение относно: Отдаване под наем на помещения в сградата на бившата поликлиника в гр. Чирпан за здравни дейности – лекарски кабинети.
6. Предложение за решение относно: Предоставяне за безвъзмездно управление на помещения – частна общинска собственост на териториална структура на юридическо лице на бюджетна издръжка.
7. Предложение за решение относно: Учредяване на възмездно право на строеж върху общински имот на „Електроразпределение Юг” ЕАД – гр. Пловдив за построяване на трафопост /БКТП/.
8. Предложение за решение относно: Отдаване под наем на части от поземлени имоти – общинска собственост, за депониране на излишни земни маси при строителството на национален обект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 2”, позиция 5 „Модернизация на железопътен участък Оризово – Михайлово”.
9. Предложение за решение относно: Промяна на уличната регулация на гр. Чирпан, обявяване на част от улица за частна общинска собственост и продажба на придаваемо място, присъединено към частен имот – Стойо Насков Стоев.
10. Предложение за решение относно: Промяна на уличната регулация на гр. Чирпан, обявяване на част от улица за частна общинска собственост и продажба на придаваеми места, присъединени към частен имот – „Кондор – Николай Димов” ЕООД.
11. Предложение за решение относно: Определяне на пазарна оценка за продажба на част от имот – общинска собственост по реда на Закона за устройство на територията, с цел прилагане на влезнал в сила подробен устройствен план в с. Могилово.
12. Предложение за решение относно: Определяне на пазарна оценка за продажба на част от имот – общинска собственост по реда на Закона за устройство на територията, с цел прилагане на влезнал в сила подробен устройствен план в с. Средно градище.
13. Предложение за решение относно: Определяне на пазарни оценки за продажба на недвижими имоти, включен в Програмата на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2023 год.
14. Предложение за решение относно: Приемане на Списък за определяне броя, вида и местонахождението на общинските жилища за 2023 г.
15. Предложение за решение относно: Приемане на Наредба № 21 за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Чирпан. + Проект на наредба
16. Предложение за решение относно: Изменение на действащ Общ устройствен план (ОУП) извън границите на урбанизираната територия на гр. Чирпан, общ. Чирпан, област Стара Загора, касаещо поземлени имоти (ПИ) с идентификатори № 81414.123.75, 81414.123.70, 81414.123.71, 81414.123.74 и 81414.123.20 по КККР на гр. Чирпан, община Чирпан.
17. Предложение за решение относно: Разрешение за изработване на Проект за подробен устройствен план /ПУП/- План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за ПИ № 11082.2.993 по КККР на с. Винарово, община Чирпан.
18. Предложение за решение относно: Разрешение за изработване на Проект за подробен устройствен план /ПУП/- План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за ПИ № 31070.3.10 по КККР на с. Златна ливада, община Чирпан.
19. Предложение за решение относно: Даване на съгласие Община Чирпан, да участва като Кандидат за Бенефициент с проектно предложение по Покана CERV-2023-NT Networks of Towns, финансирана чрез CERV 2021-2027 на Европейска Комисия, въз основа на Регламент (EU) 2021/692 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез конкурентен подбор на проектни предложения и за осигуряване на оборотни средства за точното и навременно изпълнение на планираните по проекта дейности.
20. Предложение за решение относно: Кандидатстване на Община Чирпан пред Фонд „Социална закрила” към МТСП.

Допълнителни предложения внесени извън срока:

21. Предложение за решение относно: Поемане на краткосрочен дълг
22. Предложение за решение относно: Одобряване на предложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет
23. Предложение за решение относно: Одобряване на годишен план за ползване на дървесина от горските територии, собственост на Община Чирпан, предоставени за управление на ТП ДГС – Чирпан за 2023 г.

 

Заседанията на постоянните комисии са както следва:
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ЗАЩИТА ПРАВАТА И ИНТЕРЕСИТЕ НА ДЕЦАТА, МЛАДЕЖТА И СПОРТА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, КУЛТУРА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ – 28.03.2023 г. от 14:00 ч.

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО, ИМОТИ, РЕД И СИГУРНОСТ, ТРАНСПОРТ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ, ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА – 28.03.2023 г. от 14:30 ч.

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ, КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО ПО ЧЛ.72, АЛ.2, Т.3 ОТ ЗПКОНПИИ ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ – 28.03.2023 г. от 15:00 ч.

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ, СТОПАНСКА И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА И УСВОЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОФОНДОВЕ И ВЪНШНИ ИЗТОЧНИЦИ – 28.03.2023 г. от 15:30 ч.

Заседание на Общински съвет – 30.03.2023 г.