На 31 януари (вторник) 2023 г. от 9:00 ч. в залата на Община Чирпан ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан при следния проект на дневен ред:

1. Предложение за решение относно: Одобряване на численост на персонала в местна дейност „Домашен социален патронаж” и промяна в плановата численост на местата.
2. Предложение за решение относно: Закупуване на оборудване за Домашен социален патронаж.
3. Предложение за решение относно: Промяна на характера на собствеността от публична в частна върху общински поземлени имоти.
4. Предложение за решение относно: Отдаване под наем на общински помещения на сдружение с нестопанска цел.
5. Предложение за решение относно: Предоставяне на общинските мери, пасища и ливади.
6. Предложение за решение относно: Приемане на Програма на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2023 г. + Програма 2023
7. Предложение за решение относно: Приемане на инвестиции, извършени от ВиК оператора, за периода от месец октомври 2021 година до месец септември 2022 година, като част от задължителните такива, поети при сключване на договора с Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора.
8. Предложение за решение относно: Издаване на запис на заповед от община Чирпан в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаваща авансово плащане по Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД50 – 155 / 21.10.2016 г., сключено между „МИГ Чирпан”, представлявано от председателя на Управителния съвет Иван Станчев Станчев, ЕИК: 175872167 и ДФ „Земеделие”, по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на Стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
9. Предложение за решение относно: Одобряване на Проект за подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПРЗ) и План за улична регулация (ПУР) за промяна на предназначението на земеделска земя – ПИ с идентификатор: 81414.147.345 по КККР на гр. Чирпан, местост ”Високата могила”, с който се предвижда създаване на урбанизирана територия – разширение на кв. „Кирил и Методий” за изграждане в имот- публична общинска собственост на жилища, обществено- обслужващи дейности и трафопостове за малцинствената общност, изграждане на улична мрежа за достъп до проектните урегулирани поземлени имоти и захранване с подземна техническа инфраструктура, като продължение на съществуваща улична мрежа. Установява се свободно застрояване, устройствена зона „Смф”– смесена многофункционална функция със следните показатели Височина до 10 м, Пзастр. – до 50%, Кинт. – 1,5; Позел. над 40 %.,съгласно действащия Общ устройствен план, одобрен с Решение №284/20.06.2013 г. на Общински съвет гр. Чирпан, и ведно с Геодезическо заснемане, Трасировъчен план и Вертикална планировка и със схеми по части Пътна, Водопровод и канализация, Електрическа.
10. Предложение за решение относно: Разрешение за изработване на Проект за подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за ПИ № 81414.33.106 по КККР на гр. Чирпан, община Чирпан.
11. Предложение за решение относно: Разрешение за изработване на Проект за изменение на одобрен с решение № 253/25.02.2021 г. на Общински съвет гр.Чирпан Подробен устройствен план – Парцеларен план за обект: „Оптично трасе в землището на гр.Чирпан, област Стара Загора- връзка със съществуващ оптичен кабел Братя Даскалови-Оризово”.
12. Предложение за решение относно: Кандидатстване на Община Чирпан по проект „Красива България” 2023 година.
13. Предложение за решение относно: Приемане на решение за кандидатстване на Средно училище „Пейо Крачолов Яворов“ по Процедура за предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда“ за получаване на средства за изпълнение на инвестиции от крайни получатели по Механизма за възстановяване и устойчивост, финансирана по Компонент 1 „Образование и умения“, Инвестиция 2 (C1.I2) „Модернизация на образователна инфраструктура“ от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).
14. Предложение за решение относно: Приемане на решение за кандидатстване на Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий” град Чирпан по Процедура за предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда“ за получаване на средства за изпълнение на инвестиции от крайни получатели по Механизма за възстановяване и устойчивост, финансирана по Компонент 1 „Образование и умения“, Инвестиция 2 (C1.I2) „Модернизация на образователна инфраструктура“ от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).
15. Предложение за решение относно: Избор на Съвет по въпросите на социалните услуги в община Чирпан.

Заседанията на постоянните комисии са както следва:
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ЗАЩИТА ПРАВАТА И ИНТЕРЕСИТЕ НА ДЕЦАТА, МЛАДЕЖТА И СПОРТА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, КУЛТУРА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ – 30.01.2023 г. от 9:00 ч.

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО, ИМОТИ, РЕД И СИГУРНОСТ, ТРАНСПОРТ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ, ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА – 30.01.2023 г. от 9:30 ч.

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ, КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО ПО ЧЛ.72, АЛ.2, Т.3 ОТ ЗПКОНПИИ ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ – 30.01.2023 г. от 10:00 ч.

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ, СТОПАНСКА И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА И УСВОЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОФОНДОВЕ И ВЪНШНИ ИЗТОЧНИЦИ – 30.01.2023 г. от 10:30 ч.

Заседание на Общински съвет – 31.01.2023 г.
Tagged on: