На 30 ноември 2021 г. (вторник) 2021 г. от 9:00 ч. чрез видео-конферентна връзка (онлайн) ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан при следния проект на дневен ред:

1. Предложение за решение относно: Одобряване на численост на персонала в местна дейност към Община Чирпан.
2. Предложение за решение относно: Разпределение на предоставените средства по бюджета на Община Чирпан по ПМС № 326 от 2021 година. + Корекция на предложението
3. Предложение за решение относно: Разходване на част от месечните обезпечения и отчисления за 2021 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците.
4. Предложение за решение относно: Определяне на такса битови отпадъци за 2022 година.
5. Предложение за решение относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Чирпан.
6. Предложение за решение относно: Допълване на Програмата на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2021 г. с имот в село Воловарово за продажба и приемане на пазарна оценка за продажба.
7. Предложение за решение относно: Предоставяне ползването на имоти – полски пътища и напоителни канали по реда на чл.75б от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
8. Предложение за решение относно: Предоставяне на земя от остатъчния поземлен фонд по чл. 19 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
9. Предложение за решение относно: Разрешение за изработване на проекти за подробни устройствени планове.
10. Предложение за решение относно: Приемане на Наредба № 17 за условията и реда за отпускане на финансово подпомагане на деца и младежи с изявени дарби и на столетници на територията на община Чирпан. + Проект на Наредба
11. Предложение за решение относно: Определяне на представител на Община Чирпан в общото събрание на СНЦ „Местна инициативна група Чирпан”.
12. Предложение за решение относно Кандидатстване на Община Чирпан с проект „Закупуване на нови транспортни средства за нуждите на „Домашен социален патронаж” гр. Чирпан”, по под мярка 7.2. “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на Сдружение МИГ „Чирпан“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
13. Предложение за решение относно: Кандидатстване на Община Чирпан по Процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.448 по мярка 7.5. “Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на Сдружение МИГ „Чирпан“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. с проект „Закупуване на оборудване и обзавеждане за Исторически музей – Чирпан, с цел представяне и експониране на местното природно, културно и историческо наследство”
14. Предложение за решение относно: Кандидатстване на Община Чирпан с проект „Реконструкция на парк за обществено ползване на улица „Васил Левски” в гр. Чирпан”, по под мярка 7.2. “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на Сдружение МИГ „Чирпан“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
15. Предложение за решение относно: Кандидатстване на Община Чирпан по Процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.448 по мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на Сдружение МИГ „Чирпан“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. с проект „Обновяване и проектни мероприятия в парк до ОУ „Асен Втори” гр.Чирпан
16. Предложение за решение относно: Кандидатстване на Община Чирпан по Процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.448 по мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на Сдружение МИГ „Чирпан“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. с проект „Обновяване и проектни мероприятия в парк „Христо Смирненски” гр. Чирпан”.
17. Предложение за решение относно: Кандидатстване на Община Чирпан по Процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.448 по мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на Сдружение МИГ „Чирпан“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. с проект „Основно обновяване на открити площадки за игра в ДГ „Слънце“, гр. Чирпан”.
18. Предложение за решение относно: Кандидатстване на Детска градина „Калина Малина” гр. Чирпан с проект по Мярка 7 към МИГ Чирпан.
19. Предложение за решение относно: Кандидатстване на Община Чирпан по Процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.448 по мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на Сдружение МИГ „Чирпан“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. с проект „Закрито тренировъчно спортно игрище в терена на училище „Отец Паисий”, с. Зетьово”.

Допълнително предложение: Допълнително предложение: Допускане изработването на проектна документация и изграждане на мемориален обект – паметник на Димитър Данаилов в поземлен имот /ПИ/ 81414.502.1271 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Чирпан, урегулиран поземлен имот /УПИ/ I- за градина, кв.99 по Регулационния план на гр.Чирпан

Заседанията на постоянните комисии са както следва:
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ЗАЩИТА ПРАВАТА И ИНТЕРЕСИТЕ НА ДЕЦАТА, МЛАДЕЖТА И СПОРТА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, КУЛТУРА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ – 26.11.2021 г. от 9:00 ч.

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО, ИМОТИ, РЕД И СИГУРНОСТ, ТРАНСПОРТ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ, ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА – 26.11.2021 г. от 09:30 ч.

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ, КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО ПО ЧЛ.72, АЛ.2, Т.3 ОТ ЗПКОНПИИ ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ – 26.11.2021 г. от 10:00 ч.

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ, СТОПАНСКА И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА И УСВОЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОФОНДОВЕ И ВЪНШНИ ИЗТОЧНИЦИ – 26.11.2021 г. от 10:30 ч.

Заседание на Общински съвет – 30.11.2021 г.