На 30 октомври (петък) 2020 г. от 9:00 ч. в заседателната зала на Община Чирпан ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан при следния проект на дневен ред:

1. Предложение за решение относно: Безвъзмездно придобиване на имоти – държавна собственост, представляващи апартаменти и гараж в гр. Чирпан.
2. Предложение за решение относно: Безвъзмездно предоставяне на сгради – общинска собственост, за нуждите на звено на общинска бюджетна издръжка.
3. Предложение за решение относно: Допълване на Програмата на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2020 г. с два имота в село Рупките за продажба.
4. Предложение за решение относно: Продажба на част от имот – общинска собственост по реда на Закона за устройство на територията, с цел прилагане на влезнал в сила подробен устройствен план в с. Гита.
5. Предложение за решение относно: Приемане на пазарнa оценкa за продажба на недвижим имот – общинска собственост, включен в Програмата на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2020 година.
6. Предложение за решение относно: Отмяна на решение № 172 / 30.09.2020 г. на Общински съвет – Чирпан.
7. Предложение за решение относно: Изваждане на недвижими имоти от ДМА на „Общински пазари Чирпан” ЕООД и предаването им за управление на Кмета на Община Чирпан.
8. Предложение за решение относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация (мандат 2019 – 2023 г.).
9. Предложение за решение относно: Приемане на дарение от „Оргахим” АД в полза на Община Чирпан.
10. Предложение за решение относно: Определяне границите, обхвата и броя паркоместа за кратковременно платено паркиране в „Зелена зона”, съгласно чл.10, ал.1 и 2 от Наредба №7 за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на Община Чирпан. + Схема 1 + Схема 2 + Схема 3 + Схема 4 + Схема 5 + Схема 6
11. Предложение за решение относно: Удължаване срокът за предоставяне на интегрирана здравно-социална услуга от общ икономически интерес „Патронажна грижа”, по процедура BG05M9ОP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”, по приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Допълнителни внесени точки:

12. Финансова помощ на Албена Борисова
13. Приемане на решение за участие на Община Чирпан в Агенция за регионално икономическо развитие – Стара Загора

Заседанията на постоянните комисии са както следва:
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ЗАЩИТА ПРАВАТА И ИНТЕРЕСИТЕ НА ДЕЦАТА, МЛАДЕЖТА И СПОРТА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, КУЛТУРА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ – 26.10.2020 г. от 14:00 ч.

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО, ИМОТИ, РЕД И СИГУРНОСТ, ТРАНСПОРТ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ, ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА – 26.10.2020 г. от 14:20 ч.

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ, КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО ПО ЧЛ.72, АЛ.2, Т.3 ОТ ЗПКОНПИИ ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ – 26.10.2020 г. от 15:00 ч.

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ, СТОПАНСКА И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА И УСВОЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОФОНДОВЕ И ВЪНШНИ ИЗТОЧНИЦИ – 26.10.2020 г. от 15:20 ч.

Заседание на Общински съвет – 30.10.2020 г.