На 30 юни (сряда) 2021 г. от 9:00 ч. в новооткритата зала на Община Чирпан етаж 4, ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан при следния проект на дневен ред:

1. Предложение за решение относно: Актуализация на бюджета на Община Чирпан за 2021 година и разходване на част от месечните обезпечения и отчисления за 2020 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците за периода от 1 март 2020 г. до 31 декември 2020 г.
2. Предложение за решение относно: Обявяване на част от имот за частна общинска собственост, тъй като е престанал да има предназначение на имот – публична общинска собственост.
3. Предложение за решение относно: Учредяване на възмездно право на строеж върху общински имот на „Електроразпределение Юг” ЕАД – гр. Пловдив за построяване на трафопост /БКТП/.
4. Предложение за решение относно: Допълване на Програмата на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2021 г. с имот в гр. Чирпан за продажба.
5. Предложение за решение относно Допълване на програмата на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2021 год. с общински обект за отдаване под наем, находящ се в гр. Чирпан (Аптека №1).
6. Предложение за решение относно: Допълване на програмата на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2021 год. с общински обект за отдаване под наем, находящ се в гр. Чирпан (Аптека №2) .
7. Предложение за решение относно: Предоставяне на имоти – публична общинска собственост за управление на СУ „П. К. Яворов” – гр. Чирпан.
8. Предложение за решение относно: Предоставяне на имоти за управление на Професионална гимназия по селско стопанство – гр. Чирпан, която ги е управлявала до обявяването на училището за общинско.
9. Предложение за решение относно: Предоставяне на имоти – публична общинска собственост за управление на ОУ „Васил Левски” – гр. Чирпан.
10. Предложение за решение относно: Предоставяне на имоти – публична общинска собственост за управление на НУ „Климент Охридски” – гр. Чирпан.
11. Предложение за решение относно: Предоставяне на имоти – публична общинска собственост за управление на ОУ „Св.св. Кирил и Методий” – гр. Чирпан.
12. Предложение за решение относно: Предоставяне на имот – публична общинска собственост за управление на ОУ „Отец Паисий” – с. Зетьово.
13. Предложение за решение относно: Предоставяне на имот – публична общинска собственост за управление на ОУ „Васил Левски” – с. Гита.
14. Предложение за решение относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за реда за поставяне на преместваеми обекти за увеселителни, административни, търговски и други обслужващи дейности и за временно обитаване при бедствия на територията на община Чирпан.
15. Предложение за решение относно: Одобряване на Проект за подробен устройствен план – Парцеларен план за обект: „Газопроводно отклонение извън границите на урбанизираната територия на гр. Чирпан, общ. Чирпан, област Стара Загора – за захранване на ПИ с ид. № 81414.172.384”, преминаващо през поземлени имоти с идентификатори: 81414.142.190, 81414.142.767 по Кадастралната карта на град Чирпан, област Стара Загора.
16. Предложение за решение относно: Допускане изработване на Проект за подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ за поземлен имот с идентификатор № 63344.118.682 по Кадастралната карта и кадастралния регистър на с. Рупките, общ. Чирпан, област Стара Загора, като за поземления имот се отреди устройствена зона – Предимно производствена (Пп) – ПИ с ид. 63344.118.682- за производствени, складови и обществено-обслужващи дейности.
17. Предложение за решение относно: Обсъждане и одобряване на доклад за последваща оценка на изпълнението на Общински план за развитие на Община Чирпан (2014- 2020 г.). + Доклад
18. Предложение за решение относно: Определяне на представител на община Чирпан в Общото събрание на акционерите на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович” АД – Стара Загора и упълномощаване представителят на Община Чирпан в Общото събрание на акционерите на УМБАЛ „Проф.д-р Стоян Киркович” АД – Стара Загора, по точки от 1 до 12 от дневния ред на редовно Общо събрание на акционерите на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович” АД – Стара Загора, което ще се проведе на 07.07.2021 г., 11:00 часа, да изрази становище „за” / „против” / „въздържал се”.

Заседанията на постоянните комисии са както следва:
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ЗАЩИТА ПРАВАТА И ИНТЕРЕСИТЕ НА ДЕЦАТА, МЛАДЕЖТА И СПОРТА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, КУЛТУРА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ  – 28.06.2021 г. от 14:30 ч.

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО, ИМОТИ, РЕД И СИГУРНОСТ, ТРАНСПОРТ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ, ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА – 28.06.2021 г. от 15:00 ч.

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ, КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО ПО ЧЛ.72, АЛ.2, Т.3 ОТ ЗПКОНПИИ ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ –  28.06.2021 г. от 15:30 ч.

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ, СТОПАНСКА И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА И УСВОЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОФОНДОВЕ И ВЪНШНИ ИЗТОЧНИЦИ –  28.06.2021 г. от 16:00 ч.

Заседание на Общински съвет – 30.06.2021 г.