На 29 юли (четвъртък) 2021 г. от 9:00 ч. в голямата зала на Община Чирпан ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан при следния проект на дневен ред:

1. Предложение за решение относно: Одобряване на численост на персонала в местна дейност „Други дейности по вътрешна сигурност”.
2. Предложение за решение относно: Актуализация на бюджета на Община Чирпан за 2021 година и разходване на част от месечните обезпечения и отчисления за 2020 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците за периода от 1 март 2020 г. до 31 декември 2020 г. + Писмо + Приложение 1
3. Предложение за решение относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Чирпан.
4. Предложение за решение относно: Обявяване на част от имот за частна общинска собственост, тъй като е престанал да има предназначение на имот – публична общинска собственост.
5. Предложение за решение относно Учредяване на възмездно право на строеж върху общински имот на „Електроразпределение Юг” ЕАД – гр. Пловдив за построяване на трафопост /БКТП/. + Пазарна оценка от оценител
6. Предложение за решение относно: Допълване на Програмата на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2021 г. с имот в гр. Чирпан за продажба.
7. Предложение за решение относно: Промяна на действащия План за регулация на част от квартал 103, гр.Чирпан, с цел привеждане на подробния устройствен план в съответствие с Общия устройствен план /ОУП/. + Писмо от инвеститора + Проект
8. Предложение за решение относно: Допълнение на Решение №191 / 22.12.2016 г. на Общински съвет – Чирпан.
9. Предложение за решение относно: Предоставяне на имот – публична общинска собственост за управление на ОУ „Кирил и Методий” – с. Свобода.
10. Предложение за решение относно: Допускане изработване на Проект за подробен устройствен план– План за регулация и застрояване /ПРЗ/ и План за улична регулация /ПУР/ на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ за поземлен имот с идентификатор по КККР 81414.147.345, местност „Високата могила” в землището на гр.Чирпан, община Чирпан, област Стара Загора с цел промяна предназначението на земеделска земя в урбанизирана територия със смесено многофункционално предназначение. + Проект на план
11. Предложение за решение относно: Разрешение за изменение на ПУП – План за улична регулация /ПУР/ на улица с о. т. 108 – 60 и План за регулация /ПР/ за УПИ I – 171 в кв.25 по плана на с. Златна ливада, общ. Чирпан, обл. Стара Загора.
12. Предложение за решение относно: Съществуване на маломерни и слети паралелки в училищата на територията на община Чирпан и осигуряване на необходимите средства за дофинансирането им за учебната 2021/2022 г.
13. Предложение за решение относно: Ежегодно актуализиране Списъка на средищните детски градини и училища в Община Чирпан.
14. Предложение за решение относно: Приемане на План за действие на Община Чирпан в изпълнение на областната стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация за периода 2021 – 2023 година. + План
15. Предложение за решение относно: Даване на съгласие и мандат на представителят на Община Чирпан в Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора, да изрази становище „за” / „против” / „въздържал се”.
16. Предложение за решение относно: Финансова помощ на Николай Димов в размер на … / … / лева.
17. Предложение за решение относно: Финансова помощ на Иван Иванов в размер на … / … / лева.
18. Предложение за решение относно: Кандидатстване на Община Чирпан с проектно предложение „Повишаване на енергийната ефективност на МБАЛ-Чирпан, включително чрез използване на възобновяеми енергийни източници“ по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, процедура „Енергийна ефективност в сгради“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021.

Заседанията на постоянните комисии са както следва:
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ЗАЩИТА ПРАВАТА И ИНТЕРЕСИТЕ НА ДЕЦАТА, МЛАДЕЖТА И СПОРТА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, КУЛТУРА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ  – 27.07.2021 г. от 13:15 ч.

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО, ИМОТИ, РЕД И СИГУРНОСТ, ТРАНСПОРТ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ, ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА – 27.07.2021 г. от 14:00 ч.

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ, КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО ПО ЧЛ.72, АЛ.2, Т.3 ОТ ЗПКОНПИИ ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ –  27.07.2021 г. от 15:00 ч.

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ, СТОПАНСКА И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА И УСВОЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОФОНДОВЕ И ВЪНШНИ ИЗТОЧНИЦИ –  27.07.2021 г. от 16:00 ч.

Заседание на Общински съвет – 29.07.2021 г.