На 29 юли (сряда) 2020 г. от 14:00 ч. в заседателната зала на Община Чирпан ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан при следния проект на дневен ред:

1. Предложение за решение относно: Актуализация на бюджета на Община Чирпан за 2020 година.
2. Предложение за решение относно: Даване съгласие за сключване на Договор за спогодба между Община Чирпан и Страбаг АГ – Австрия.
3. Предложение за решение относно: Безвъзмездно придобиване на държавен имот в собственост на община Чирпан.
4. Предложение за решение относно: Допълване на Програмата на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2020 г. с имот за придобиване в село Свобода.
5. Предложение за решение относно: Допълване на Програмата на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2020 г. с имот в село Рупките.
6. Предложение за решение относно: Отдаване под наем на поземлен имот – общинска собственост, за престой на строителна и транспортна техника в землището на село Зетьово.
7. Предложение за решение относно: Учредяване на възмездно право на ползване върху общинска земя за устройване на пчелин.
8. Предложение за решение относно: Приемане на Наредба № 13 за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на община Чирпан. + Проект на Наредба
9. Предложение за решение относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в община Чирпан.
10. Предложение за решение относно: Съществуване на маломерни и слети паралелки в училищата на територията на община Чирпан и осигуряване на необходимите средства за дофинансирането им за учебната 2020/2021 г.
11. Предложение за решение относно: Ежегодно актуализиране Списъка на средищните детски градини и училища в Община Чирпан.
12. Предложение за решение относно: Удостояване със званието „Почетен гражданин на Чирпан” на г-н Петър Димитров Петров (Попдимитров).

Заседанията на постоянните комисии са както следва:
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ЗАЩИТА ПРАВАТА И ИНТЕРЕСИТЕ НА ДЕЦАТА, МЛАДЕЖТА И СПОРТА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, КУЛТУРА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ – 28.07.2020 г. от 14:00 ч.

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО, ИМОТИ, РЕД И СИГУРНОСТ, ТРАНСПОРТ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ, ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА – 28.07.2020 г. от 14:30 ч.

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ, КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО ПО ЧЛ.72, АЛ.2, Т.3 ОТ ЗПКОНПИИ ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ – 28.07.2020 г. от 15:00 ч.

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ, СТОПАНСКА И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА И УСВОЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОФОНДОВЕ И ВЪНШНИ ИЗТОЧНИЦИ – 28.07.2020 г. от 16:00 ч.

Заседание на Общински съвет – 29.07.2020 г.