На 28 октомври (петък) 2022 г. от 9:00 ч. в залата на Община Чирпан ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан при следния проект на дневен ред:

1. Предложение за решение относно: Актуализация на бюджета на Община Чирпан за 2022 година + Приложение 1
2. Предложение за решение относно: Допълване на Програмата на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2022 год. и определяне на пазарна оценка за продажба на поземлен имот в с. Целина.
3. Предложение за решение относно: Допълване на Програмата на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2022 г. с имоти в село Златна ливада за продажба.
4. Предложение за решение относно: Допълване на Програмата на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2022 год. и определяне на пазарна оценка за продажба на поземлен имот в с. Воловарово.
5. Предложение за решение относно: Допълване на програмата на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2022 год. с обекти за отдаване под наем в гр. Чирпан, с. Зетьово, с. Винарово и с. Могилово, община Чирпан.
6. Предложение за решение относно: Определяне на пазарна оценка за продажба на част от имот – общинска собственост по реда на Закона за устройство на територията, с цел прилагане на влезнал в сила подробен устройствен план в с. Могилово.
7. Предложение за решение относно: Определяне на пазарна оценка за продажба на част от имот – общинска собственост по реда на Закона за устройство на територията, с цел прилагане на влезнал в сила подробен устройствен план в с. Държава.
8. Предложение за решение относно: Определяне на пазарна оценка за продажба на част от имот – общинска собственост по реда на Закона за устройство на територията, с цел прилагане на влезнал в сила подробен устройствен план в с. Златна ливада.
9. Предложение за решение относно: Изменение на действащ Общ устройствен план (ОУП) извън границите на урбанизираната територия на гр. Чирпан, общ. Чирпан, област Стара Загора, касаещ поземлени имоти с идентификатори №№: 81414.170.30, 81414.170.29, 81414.170.28, 81414.170.27, 81414.170.26, 81414.170.25, 81414.170.368, 81414.170.24, 81414.170.21, 81414.170.15, 81414.170.11, 81414.170.10, 81414.170.888, 81414.170.370, 81414.170.32, 81414.170.33, 81414.170.34, 81414.170.36, 81414.170.35, 81414.170.45, 81414.170.44, 81414.170.43, 81414.170.41, 81414.170.40, 81414.170.95, 81414.170.96, 81414.170.97, 81414.170.98, 81414.170.104, 81414.170.108, 81414.170.268, 81414.170.109, 81414.170.114, 81414.170.115, 81414.170.113, 81414.170.112, 81414.170.111, 81414.170.107, 81414.170.105, 81414.170.94, 81414.170.93, 81414.170.332, 81414.170.331, 81414.170.90, 81414.170.89, 81414.170.86, 81414.170.85, 81414.170.84, 81414.170.73, 81414.170.72, 81414.170.69, 81414.170.68, 81414.170.66, 81414.170.64, 81414.170.62, 81414.170.71, 81414.170.74, 81414.170.75, 81414.170.80, 81414.170.81, 81414.170.39, 81414.170.55, 81414.170.56, 81414.170.57, 81414.170.58, 81414.170.59, 81414.170.60, 81414.170.49, 81414.170.50, 81414.170.51, 81414.170.52, 81414.170.53, 81414.170.54, 81414.170.46, 81414.170.47, 81414.170.48, 81414.170.383, 81414.170.385, 81414.170.387 и 81414.170.386 по КККР на гр. Чирпан и съседни поземлени имоти, частна и общинска собственост с цел обособяване на една нова производствена зона в землището на гр.Чирпан, съгласно скица-предложение за изменение на ОУП.
10. Предложение за решение относно: Разрешение за изработване на Проект за изменение на ПУП – План за улична регулация /ПУР/ на улица- тупик с о.т. 199 а ÷ 199 и улица с о.т. 199 ÷ 198, и План за регулация /ПР/ за УПИ V – „Стопански дейности” в кв. 1 по плана на гр. Чирпан, Община Чирпан, Област Стара Загора.
11. Предложение за решение относно: Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план ПУП-ПП за подземни електропроводи 33 kV и за оптични кабели от подстанция в ПИ 78330.63.13. по КККР на с. Целина, общ. Чирпан до система за съхранение на енергия в ПИ с идентификатор 78330.62.8 по КККР на с. Целина, общ. Чирпан.
12. Предложение за решение относно: Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 78330.62.8, находящ се в м. „Кайряка“, с. Целина, общ. Чирпан, обл. Стара Загора.
13. Предложение за решение относно: Одобряване на Проект за изменение на подробен устройствен план- План за улична регулация /ПУР/ за улица с о.т. 3а-3б-819 и План за регулация /ПР/ за УПИ VI-„ЦНСТ” в кв.205 по регулационния план на гр.Чирпан, Община Чирпан, Област Стара Загора.
14. Предложение за решение относно: Приемане на Наредба № 20 изграждане, стопанисване и опазване на зелената система на територията на община Чирпан + Проект на Наредба
15. Предложение за решение относно: Средства, необходими през 2023 г., за изпълнение на проект за транснационално сътрудничество по процедура № BGRDNP001-19.607 по под мярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014 – 2020 г.
16. Предложение за решение относно: Кандидатстване на Община Чирпан с проект „Реконструкция на общински път „Чирпан-Ценово-Златна ливада”: Етап І по „Програмата за развитие на селските райони” 2014-2020 г. (ПРСР).
17. Предложение за решение относно: Приемане на решение за кандидатстване по процедура BG05SFPR002-2.001 – „Грижа в дома“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г., разкриване на интегрирана здравно-социална услуга от общ икономически интерес „Грижа в дома” и възлагането й за предоставянето й на Домашен социален патронаж – гр. Чирпан.
18. Предложение за решение относно: Приемане на решение за кандидатстване по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, BG05SFPR003-1.001 – „Топъл обяд“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г.
19. Предложение за решение относно: Приемане на актуализиран Статут на Националната Яворова литературна награда за поезия. + Статут
20. Предложение за решение относно: Отчет за изпълнение на актовете на Общински съвет – Чирпан за периода м. януари 2022 г. – м. юни 2022 г. + Отчет

Допълнително предложение извън срока:

21. Предложение за решение относно: Допълване на програмата на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2022 г. с общински обекти за отдаване под наем, находящи се в гр. Чирпан
22. Предложение за решение относно: Даване на съгласие Община Чирпан, да участва като Кандидат за Бенефициент с проектно предложение по Първа Покана/29.09.2022, финансирана чрез Interreg Danube Region Programme 2021-2027 на Европейска Комисия, въз основа на Регламенти: (EU)2021/1060 и (EU)2021/1058 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез конкурентен подбор на проектни предложения и за осигуряване на оборотни средства за точното и навременно изпълнение на планираните по проекта дейности

Заседанията на постоянните комисии са както следва:
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ЗАЩИТА ПРАВАТА И ИНТЕРЕСИТЕ НА ДЕЦАТА, МЛАДЕЖТА И СПОРТА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, КУЛТУРА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ – 26.10.2022 г. от 14:00 ч.

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО, ИМОТИ, РЕД И СИГУРНОСТ, ТРАНСПОРТ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ, ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА – 26.10.2022 г. от 14:30 ч.

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ, КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО ПО ЧЛ.72, АЛ.2, Т.3 ОТ ЗПКОНПИИ ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ – 26.10.2022 г. от 15:00 ч.

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ, СТОПАНСКА И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА И УСВОЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОФОНДОВЕ И ВЪНШНИ ИЗТОЧНИЦИ – 26.10.2022 г. от 15:30 ч.

Заседание на Общински съвет – 28.10.2022 г.