На 28 октомври 2021 г. (четвъртък) 2021 г. от 9:00 ч. чрез видео-конферентна връзка (онлайн) ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан при следния проект на дневен ред:

1. Предложение за решение относно: Актуализация на бюджета на Община Чирпан за 2021 г.
2. Предложение за решение относно: Вземане на решение за удължаване срока на възстановяване временен безлихвен заем от Централния бюджет на Република България.
3. Предложение за решение относно: Изменение на Решение № 297 от 27.05.2021 год. за поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг.
4. Предложение за решение относно: Одобряване на актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за периода 2022-2024 година на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности. + Приложение 1 + Приложение 2 + Приложение 3
5. Предложение за решение относно: Обявяване на имот за публична общинска собственост.
6. Предложение за решение относно: Предоставяне на част от общинска сграда за ползване на Народно читалище „Димитър Данаилов – 2013”, гр. Чирпан.
7. Предложение за решение относно: Продажба на част от имот – общинска собственост по реда на Закона за устройство на територията, с цел прилагане на влезнал в сила подробен устройствен план в с. Малко Тръново.
8. Предложение за решение относно: Приемане на решение за промяна на регулационния план на с. Спасово, обявяване на част от улица за частна общинска собственост и прекратяване на съсобственост между общината и физическо лице.
9. Предложение за решение относно: Приемане на решение за извършване на делба на общински поземлен имот в землището на с. Спасово и обявяване на части от местен път за частна общинска собственост.
10. Предложение за решение относно: Допълване на програмата на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2021 год. с общински обект за отдаване под наем, находящ се в гр. Чирпан.
11. Предложение за решение относно: Отчет за изпълнението на Програмата на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2020 г. и състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти за 2020 г. + Отчет 2020
12. Предложение за решение относно Приемане на Наредба № 15 за реда и начина за отпускане на финансова помощ на физически лица на територията на община Чирпан. + Проект на Наредба
13. Предложение за решение относно: Даване на съгласие и мандат на представителят на Община Чирпан в Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора, да изрази становище „за” / „против” / „въздържал се”.
Питане от Росен Иванов, Петьо Вълчев и Иван Илиев.

Допълнително внесени предложения:

14. Предложение за решение относно: Допълване на програмата на община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2021 г. и приемане на пазарна оценка за продажба на поземлен имот в гр.Чирпан
15. Предложение за решение относно: Кандидатстване на Сдружение с нестопанска цел „РОК ФЕСТ-ЧИРПАН“ гр.Чирпан с проект по Мярка 7 към Сдружение с нестопанска цел „МИГ – Чирпан“ и предоставяне на общинско помещение за дейностите по проекта

Заседанията на постоянните комисии са както следва:
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ЗАЩИТА ПРАВАТА И ИНТЕРЕСИТЕ НА ДЕЦАТА, МЛАДЕЖТА И СПОРТА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, КУЛТУРА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ – 27.10.2021 г. от 14:00 ч.

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО, ИМОТИ, РЕД И СИГУРНОСТ, ТРАНСПОРТ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ, ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА – 27.10.2021 г. от 14:30 ч.

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ, КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО ПО ЧЛ.72, АЛ.2, Т.3 ОТ ЗПКОНПИИ ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ – 27.10.2021 г. от 15:00 ч.

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ, СТОПАНСКА И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА И УСВОЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОФОНДОВЕ И ВЪНШНИ ИЗТОЧНИЦИ – 27.10.2021 г. от 15:30 ч.

Заседание на Общински съвет – 28.10.2021 г.