На 28 май (четвъртък) 2020 г. от 14:00 ч. в заседателната зала на Община Чирпан ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан при следния проект на дневен ред:

1. Предложение за решение относно: Актуализация на бюджета на Община Чирпан за 2020 годинa.
2. Предложение за решение относно: Приемане на план финансово оздравяване на Община Чирпан и предприемане на мерки с цел постигане на финансова устойчивост и стабилност на местните финанси. + План за финансово оздравяване
3. Предложение за решение относно: Приемане на Процедура за избор на финансова или кредитна институция.
4. Предложение за решение относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Чирпан.
5. Предложение за решение относно: Приемане на Наредба № 9 за управление на отпадъците на територията на община Чирпан. + Проект Наредба
6. Предложение за решение относно: Приемане на Наредба № 11 за реда за поставяне на преместваеми обекти за увеселителни, административни, търговски и други обслужващи дейности и за временно обитаване при бедствия на територията на Община Чирпан. + Проект Наредба
7. Предложение за решение относно: Отдаване под наем на общински помещения на сдружение с нестопанска цел.
8. Предложение за решение относно: Продажба на част от имот – общинска собственост по реда на Закона за устройство на територията, с цел прилагане на влезнал в сила подробен устройствен план в с. Могилово.
9. Предложение за решение относно: Продажба на част от имот – общинска собственост по реда на Закона за устройство на територията, с цел прилагане на влезнал в сила подробен устройствен план в с. Ст. Заимово.
10. Предложение за решение относно: Приемане на пазарни оценки за продажба на недвижими имоти – общинска собственост, включени в Програмата на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2020 год.
11. Предложение за решение относно: Допускане изработване на Проект за подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Оптично трасе в землището на гр. Чирпан, общ. Чирпан, област Стара Загора – връзка със съществуващ оптичен кабел Братя Даскалови”, преминаващ през поземлени имоти с идентификатори: 81414.11.809, 81414.11.806, 81414.11.816, 81414.11.821, 81414.182.3, 81414.15.135, 81414.15.134, 81414.15.133, 81414.16.133, 81414.16.129, 81414.147.1679, 81414.17.165, 81414.17.127, 81414.17.778, 81414.17.193, 81414.17.354 по Кадастралната карта на град Чирпан, област Стара Загора, на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ.
12. Предложение за решение относно: Одобряване на Проект за изменение на ПУП – План за улична регулация /ПУР/ на улица с о.т. 568 ÷ 560а ÷ 559 и План за регулация /ПР/ за УПИ І- 1725 и УПИ VI-1724 в кв. 142 по плана на гр. Чирпан, Община Чирпан, Област Стара Загора.
13. Предложение за решение относно: Одобряване на Проект за подробен устройствен план – Парцеларен план за външно електрозахранване на ПИ с идентификатор № 63344.127.812 по КККР на с. Рупките, Община Чирпан, което ще се осъществи от точка на присъединяване – табло ниско напрежение на трафопост ”РУПКИ – ПС Сарлъка, извод СрН Спасово”, подстанция Чирпан в ПИ с идентификатор 63344.121.468, преминаващо през поземлени имоти с идентификатори: 63344.121.478, 63344.121.191, 63344.121.197, 65810.146.109 (землище с. Свобода), 63344.116.192, 63344.116.509, 63344.116.193, 63344.127.697 по Кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на с. Рупките и с. Свобода, община Чирпан, област Стара Загора.
14. Предложение за решение относно: Промяна на социална услуга „Център за ранна интервенция на уврежданията“ в социална услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и лица”, гр. Чирпан, ул. ,,Христо Ботев“ № 50, с капацитет 20 бр. места.

Заседанията на постоянните комисии са както следва:
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ЗАЩИТА ПРАВАТА И ИНТЕРЕСИТЕ НА ДЕЦАТА, МЛАДЕЖТА И СПОРТА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, КУЛТУРА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ – 26.05.2020 г. от 13:00 ч.

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО, ИМОТИ, РЕД И СИГУРНОСТ, ТРАНСПОРТ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ, ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА – 26.05.2020 г. от 13:30 ч.

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ, КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО ПО ЧЛ.72, АЛ.2, Т.3 ОТ ЗПКОНПИИ ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ – 26.05.2020 г. от 15:00 ч.

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ, СТОПАНСКА И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА И УСВОЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОФОНДОВЕ И ВЪНШНИ ИЗТОЧНИЦИ – 26.05.2020 г. от 16:00 ч.

Допълнителни предложения внесени извън срока:

15. Приемане на Наредба № 10 за условията и реда за провеждане на обсъждане на проекти, финансирани чрез поемане на дългосрочен общински дълг от община Чирпан + Наредба

16. Издаване на Запис на заповед от община Чирпан в полза на Министерство на околната среда и водите, обезпечаващ авансово плащане по административния договор за безвъзмездна финансова помощ (АДБФП) № BG16M1OP002-2.010-0022-C01 от 20.05.2020 г. по процедура BG16M1OP002-2.010 – Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14, сключен между Община Чирпан и Министерство на околната среда и водите

Заседание на Общински съвет – 28.05.2020 г.