На 28 април (петък) 2023 г. от 9:00 ч. в залата на Община Чирпан ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан при следния проект на дневен ред:

1. Предложение за решение относно: Даване на съгласие за закупуване на оборудване и съоръжения.
2. Предложение за решение относно: Дарение на имот на Община Чирпан от Професионална гимназия по селско стопанство – гр. Чирпан.
3. Предложение за решение относно: Допълване на програмата на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2023 год. с обект за отдаване под наем в гр. Чирпан.
4. Предложение за решение относно: Допълване на програмата на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2023 год. с обект за отдаване под наем в сградата на кметството в с. Рупките.
5. Предложение за решение относно: Обявяване на местни пътища в землището на с. Гита, община Чирпан за частна общинска собственост и допълване на Програмата на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2023 г. с имоти за продажба.
6. Предложение за решение относно: Допълване на Програмата на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2023 год. и определяне на пазарна оценка за продажба на поземлен имот в с. Държава, община Чирпан.
7. Предложение за решение относно: Допълване на Програмата на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2023 год. и определяне на пазарна оценка за продажба на поземлен имот в с. Воловарово, община Чирпан.
8. Предложение за решение относно: Определяне на пазарна оценка за продажба на част от имот – общинска собственост по реда на Закона за устройство на територията, с цел прилагане на влезнал в сила подробен устройствен план в с. Държава.
9. Предложение за решение относно: Възлагане изготвянето на пазарни оценки от управителя на „Обредни дейности – Чирпан” ЕООД.
10. Предложение за решение относно: Отмяна на решение № 606 / 30.03.2023 г. на Общински съвет – Чирпан.
11. Предложение за решение относно: Отмяна на т. 1 от решение № 611 / 30.03.2023 г. на Общински съвет – Чирпан.
12. Предложение за решение относно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Чирпан, приет с Решение №284/20.06.2013 год. на Общински съвет- Чирпан извън границите на урбанизираната територия на гр. Чирпан, общ. Чирпан, област Стара Загора, касаещо поземлен имот (ПИ) с идентификатор № 81414.143.55 по КККР на гр. Чирпан, община Чирпан и разрешение за изработването на проект за ПУП –План за регулация и застрояване на поземлен имот (ПИ) с идентификатор № 81414.143.55 по КККР на гр. Чирпан, община Чирпан.
13. Предложение за решение относно: Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план /ПУП/- Парцеларен план /ПП/ за имоти извън границите на урбанизираните територии на землищата на гр.Чирпан, с.Свобода и с.Гита и План- схема към действащ ПУП- Регулационен и застроителен план за урбанизираната територия на с. Гита за обект: „Кабелно трасе 20 kV от подстанция Чирпан до ФЕЦ в ПИ 14920.37.321 и ПИ 14920.37.319 по КККР на с. Гита, община Чирпан, област Стара Загора”, във връзка с постъпило заявление с вх. № УТ-516/24.03.2023 г. от „Роял Къмпани“ ЕООД.
14. Предложение за решение относно: Приемане на Наредба № 21 за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Чирпан. + Проект на наредба
15. Предложение за решение относно: Избор на управител на „МБАЛ – Чирпан” ЕООД.
16. Предложение за решение относно: Даване на съгласие и мандат на представителят на Община Чирпан в Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора, да изрази становище „за” / „против” / „въздържал се”.

Заседанията на постоянните комисии са както следва:
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ЗАЩИТА ПРАВАТА И ИНТЕРЕСИТЕ НА ДЕЦАТА, МЛАДЕЖТА И СПОРТА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, КУЛТУРА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ – 25.04.2023 г. от 9:00 ч.

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО, ИМОТИ, РЕД И СИГУРНОСТ, ТРАНСПОРТ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ, ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА – 25.04.2023 г. от 9:20 ч.

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ, КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО ПО ЧЛ.72, АЛ.2, Т.3 ОТ ЗПКОНПИИ ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ – 25.04.2023 г. от 09:40 ч.

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ, СТОПАНСКА И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА И УСВОЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОФОНДОВЕ И ВЪНШНИ ИЗТОЧНИЦИ – 25.04.2023 г. от 10:00 ч.

Заседание на Общински съвет – 28.04.2023 г.
Tagged on: