На 28 февруари (понеделник) 2022 г. от 9:00 ч. в голямата зала на Община Чирпан ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан при следния проект на дневен ред:

1. Предложение за решение относно: Изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Чирпан.
2. Предложение за решение относно: Одобряване на Проект за изменение на ПУП – План за улична регулация /ПУР/ на улица с о. т. 198-199-200-201-202 и План за регулация /ПР/ за УПИ II – За производствена и складова дейност в кв. 72 по плана на с. Спасово, общ. Чирпан, Област Стара Загора.
3. Предложение за решение относно: Разрешение за изменение на ПУП – План за улична регулация /ПУР/ за улица с о.т. 43-165-164-163-154 и План за регулация /ПР/ за УПИ II-368, III-369, IV-89, V-90, XVIII-91, VI-91, VII-93, VIII-93, IX-84, XVI-84, XV-84 в кв. 14 и УПИ VI-84, V-84, IV-84, VII-84, III-352, IX-85, VIII-85, II-85 и I-85 в кв.15 по плана на с. Малко Тръново, Община Чирпан, Област Стара Загора, във връзка с постъпило заявление с вх. № УТ-223/ 09.02.2022 г. за изработване на ПУП-ПУР и ПР от Пенка Желева Горчева, Галина Горчева Пашова и Златина Горчева Иванова от с. Малко Тръново.
4. Предложение за решение относно: Приемане на Програма за овладяване на популацията на безстопанствени кучета на територията на община Чирпан. + Програма
5. Предложение за решение относно: Приемане на решение за определяне на представител на Община Чирпан в Агенция за регионално икономическо развитие – Стара Загора /АРИР – Стара Загора/.
6. Предложение за решение относно: Обявяване на конкурс за възлагане на управление на „Обредни дейности – Чирпан” ЕООД, гр.Чирпан.

Допълнително внесени предложения извън срока:

7. Предложение за решение относно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Чирпан, приет с Решение №284/20.06.2013 год. на Общински съвет- Чирпан, в частта му за УПИ I- Детски ясли, УПИ II- Основно училище и УПИ IV- За стопанска дейност, кв.172 по плана на гр.Чирпан и разрешение за изработването на проект за изменение на ПУП – План за регулация и застрояване на УПИ I- Детски ясли, УПИ II- Основно училище и УПИ IVЗа стопанска дейност, кв.172 по плана на гр.Чирпан
8. Предложение за решение относно: Безвъзмездно придобиване на държавен имот в собственост на община Чирпан
9. Предложение за решение относно: Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план –парцеларен план

Заседанията на постоянните комисии са както следва:
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ЗАЩИТА ПРАВАТА И ИНТЕРЕСИТЕ НА ДЕЦАТА, МЛАДЕЖТА И СПОРТА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, КУЛТУРА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ – 24.02.2022 г. от 14:00 ч.

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО, ИМОТИ, РЕД И СИГУРНОСТ, ТРАНСПОРТ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ, ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА – 24.02.2022 г. от 14:00 ч.

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ, КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО ПО ЧЛ.72, АЛ.2, Т.3 ОТ ЗПКОНПИИ ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ – 24.02.2022 г. от 15:00 ч.

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ, СТОПАНСКА И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА И УСВОЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОФОНДОВЕ И ВЪНШНИ ИЗТОЧНИЦИ – 24.02.2022 г. от 15:00 ч.

Заседание на Общински съвет – 28.02.2022 г.