На 27 февруари (четвъртък) 2020 г. от 14:00 ч. в заседателната зала на Община Чирпан ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан при следния проект на дневен ред:

1. Предложение за решение относно: Одобряване на средносрочна бюджетна прогноза за периода 2021-2023 година на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности. + Приложение 1 + Приложение 2 + Приложение 3
2. Предложение за решение относно: Изменение на Решение №437 / 27.09.2018 г. на Общински съвет – Чирпан за прехвърляне на общински язовири безвъзмездно в собственост на държавата.
3. Предложение за решение относно: Безвъзмездно придобиване на имот в собственост на Община Чирпан.
4. Предложение за решение относно: Обявяване на имот за частна общинска собственост.
5. Предложение за решение относно: Допълване на Програмата на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2020 г. с имот в село Винарово за продажба.
6. Предложение за решение относно: Допълване на Програмата на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2020 г. с имот в село Малко Тръново за продажба.
7. Предложение за решение относно: Приемане на пазарни оценки за продажба на недвижими имот – общинска собственост в гр. Чирпан.
8. Предложение за решение относно: Приемане на пазарни оценки за продажба на недвижими имоти – общинска собственост, включени в Програмата на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2020 год.
9. Предложение за решение относно: Отдаване под наем на общинско помещение на сдружение с нестопанска цел.
10. Предложение за решение относно: Прекратяване на съсобственост върху имот между община Чирпан и физическо лице чрез продажба на частта на общината.
11. Предложение за решение относно: Приемане на инвестиции, извършени от ВиК оператора през 2019 г., като част от задължителните такива, поети при сключване на договора с Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора.
12. Предложение за решение относно: Даване на съгласие и мандат на представителят на Община Чирпан в Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора, да изрази становище „за” / „против” / „въздържал се”.
13. Предложение за решение относно: Допускане изработване на Проект за подробен устройствен план – План застрояване на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ за поземлен имот с идентификатор № 81414.147.1684 по Кадастралната карта и кадастралния регистър на гр. Чирпан, област Стара Загора, като за поземления имот се отреди „Смесена устройствена зона” – за свободно ниско застрояване.
14. Предложение за решение относно: Разрешение за изработване на Проект за изменение на ПУП – План за улична регулация /ПУР/ на улици с о.т. 153÷ 154 и о.т. 151÷ 153 и План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на терен, отреден „За озеленяване” между улици с о.т. 151÷ 152÷ 153÷ 154 по плана на с.Зетьово, Община Чирпан.
15. Предложение за решение относно: Определяне на състав на Местна комисия по Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове.
16. Предложение за решение относно: Кандидатстване на Община Чирпан пред Фонд „Социална закрила” към МТСП.
17. Предложение за решение относно: Обявяване на конкурс за възлагане на управление на „МБАЛ – ЧИРПАН” ЕООД, гр.Чирпан / продължаване за срок от 3 / три / години без конкурс договорът за управление на управителя на „МБАЛ – ЧИРПАН” ЕООД, гр.Чирпан
18. Предложение за решение относно: Обявяване на конкурс за възлагане на управление на „Медицински център д-р Николай Тошев – Чирпан” ЕООД, гр.Чирпан / продължаване за срок от 3 / три / години без конкурс договорът за управление на управителя на „Медицински център д-р Николай Тошев – Чирпан” ЕООД, гр.Чирпан

Заседанията на постоянните комисии са както следва:
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ЗАЩИТА ПРАВАТА И ИНТЕРЕСИТЕ НА ДЕЦАТА, МЛАДЕЖТА И СПОРТА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, КУЛТУРА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ – 24.02.2020 г. от 14:00 ч.

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО, ИМОТИ, РЕД И СИГУРНОСТ, ТРАНСПОРТ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ, ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА – 24.02.2020 г. от 14:30 ч.

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ, КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО ПО ЧЛ.72, АЛ.2, Т.3 ОТ ЗПКОНПИИ ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ – 24.02.2020 г. от 15:30 ч.

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ, СТОПАНСКА И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА И УСВОЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОФОНДОВЕ И ВЪНШНИ ИЗТОЧНИЦИ – 24.02.2020 г. от 16:00 ч.

Заседание на Общински съвет – 27.02.2020 г.